2019-03-27

Skarp kritik mot informationsplikt för skatterådgivare

Snart går remisstiden för regeringens betänkande om informationsskyldighet för skatterådgivare ut. FAR riktar skarp kritik mot förslaget och menar att den inhemska delen bör skrotas helt.

24 april är sista datum att lämna synpunkter på betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. I FAR:s remissvar finns en rad invändningar. Bland annat menar FAR att den inhemska delen av förslaget inte behövs, och att den internationella delen bör förtydligas och begränsas.

– Om det här förslaget går igenom så berör det hela vår bransch. Varje gång en medlem diskuterar skatt med en kund så måste rådgivaren ta ställning till om det man kommer fram till ska rapporteras in till Skatteverket, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd i FAR.

Förslaget berör enligt utredningen uttryckligen 1 616 revisionsbyråer och 19 606 redovisnings- och bokföringsbyråer. Hälften av de senare antas medverka i rapporteringspliktiga arrangemang. Även advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och begravningsbyråer samt företag som själva sköter sina skatter berörs. Totalt innebär det runt 25 000 företag.

I utredningens konsekvensanalys konstateras att runt 55 000 rapporter om gränsöverskridande transaktioner väntas lämnas och 110 000 rapporter om inhemska transaktioner. Det innebär att totalt 165 000 inrapporteringar per år kommer att behöva lämnas till Skatteverket om förslaget genomförs.

– Det är viktigt att vi tydliggör omfattningen av förslaget. Vi vill väcka opinion mot de delar som vi anser är alltför långtgående och skulle innebära onödiga kostnader för både företagen och skattebetalarna. När det gäller gränsöverskridande arrangemang är EU-direktivet bindande. Men för inhemska transaktioner finns inget krav på att införa uppgiftsskyldighet, säger Karin Apelman.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2020.

Text: Pernilla Halling