2019-03-15

Så påverkas din byrå av de nya lärandemålen

De nya reglerna om utbildning och lärandemål för blivande revisorer ställer krav på byråerna. Vägen till revisorsexamen har blivit mer flexibel, men FAR rekommenderar även i fortsättningen magisterutbildning.

Förra året ändrades kraven för att bli auktoriserad revisor. Från och med 2018 består utbildningskraven för att bli behörig att avlägga revisorsexamen av teoretisk utbildning som innehåller dels kandidatexamen i valfritt ämne, dels studier inom tio obligatoriska ämnesområden. Det är tillåtet att studera de obligatoriska ämnesområdena utanför kandidatexamen och ämnena får också studeras integrerade i andra ämnen.

– Kort kan man säga att kraven om ett visst antal högskolepoäng i företagsekonomi och juridik tas bort och att, förutom vad gäller redovisning, behöver studierna inte nödvändigtvis bedrivas vid universitet eller högskola, säger Sara Orback, föreningsjurist FAR.

Studier i revisionsrelaterade ämnen kan helt göras på revisionsföretaget om en utbildningsplan finns. Utbildningsplanen ska grundas på lärandemål för revisorer.
Sara Orback betonar dock att förändringen inte betyder att kraven för att bli revisor är lägre, eller att det kommer att påverka kvaliteten. Revisorsexamen är fortfarande oförändrad. Samtliga 19 ämnesområden som tidigare obligatoriskt skulle ha studerats vid högskola eller universitet prövas fortfarande i examen.

– Provet är det samma men vägen dit har gjorts mer flexibel. Från FAR:s håll rekommenderar vi dock även i fortsättningen magisterutbildning i ekonomi med inriktning på redovisning. Det är också en fördel att få en teoretisk grund i andra kärnämnen som revision, skatt och associationsrätt, säger Sara Orback.

De förändrade reglerna om utbildning ger byråerna större flexibilitet vid rekryteringen men ställer samtidigt krav. Byrån måste förstå hur den ska anpassa sig till den nya kraven och vara medveten om att alla byråer måste upprätta en utbildningsplan.

För att göra det enklare för medlemmarna har FAR tagit fram en rekommendation, som finns tillgänglig i FAR Online och på far.se. Syftet med rekommendationen är att redogöra för både de formella och de informella kraven som ställs på en kvalificerad revisor, samt ge viss vägledning för hur kraven kan nås. Lärandemålen för revisorer har sammanställts i en bilaga till rekommendationen.

– FAR finns här för att stötta medlemmarna genom att erbjuda olika utbildningsmöjligheter så att alla kan leva upp till kraven. Vi har också tagit fram ett exempel på en utbildningsplan för att underlätta, säger Sara Orback.


Text: Charlotta Marténg

FOTNOT: Under en övergångsperiod fram till 2024 kan man använda de gamla utbildningskraven som innebär att man ska ha studerat företagsekonomi, juridik och de fyra ämnen som kallas övriga ämnen (informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik). Totalt minst 180 poäng varav minst 135 poäng inom ekonomi och juridik (90 poäng i företagsekonomi och 45 poäng inom juridik, exempelvis handelsrätt).