2019-05-24
Nyheter

Revisor? Tänk på detta inför kvalitetskontrollen

Är du kvalificerad revisor och ska genomgå en kvalitetskontroll? Var uppmärksam på dessa områden för att slippa omkontroll eller att ärendet lämnas till Revisorsinspektionen.

FAR:s kvalitetssekretariat sammanställer varje år de vanligast förekommande bristerna vid kvalitetskontrollen. Genom att ta del av dessa kan du som ska kontrolleras vara bättre förberedd inför kvalitetskontrollen.

Tänk på att dokumentera revisionsföretagets interna riktlinjer och rutiner och se till att dessa efterlevs.
Det här innebär att revisionsföretaget ska följa ISQC1 som reglerar revisionsföretagets egen kvalitetssäkring (inte att förväxlas med FAR:s kvalitetskontroll). ISQC1 effektiviserar verksamheten inom företaget bland annat genom ökad struktur och enhetligt arbetssätt. Kvalitetssäkringen bygger på tre moment:

  1. Ett tydligt budskap inom företaget om att kvalité är viktigt.
  2. Skriftliga riktlinjer och rutiner på företaget för att reglera detta.
  3. Uppföljning av att dessa riktlinjer och rutiner följs (övervakning). Här ingår bland annat en slags intern kvalitetskontroll, utförd av en annan kvalificerad revisor.(Inte heller detta att förväxla med FAR:s kvalitetskontroll).

Dokumentera revisionen på ett sådant sätt att utomstående person förstår hur revisionen har utförts och resultatet av den.
Det kan vara lätt att glömma att dokumentera självklara moment i revisionen, framförallt om klienten har funnits med ett tag. Frekvent noterade brister i dokumentationen är exempelvis riskanalys, väsentlighetsbedömning, granskningsplan, urval, åtgärder och slutsatser. När det gäller dokumentation av granskningsåtgärder är det särskilt brister i dokumentationen av granskningen av resultaträkningen (framförallt vad gäller intäkter) och granskningen av årsredovisningen som sticker ut.

Se till att ha koll på varulager
När varulagret är en väsentlig post är deltagande vid inventering nödvändig förutom om varulagret finns hos extern part. Då kan vanligtvis en bekräftelse från den externa parten räcka.

För tidigt daterade skriftliga uttalanden
Uttalandet från företagsledningen ska dateras i nära anknytning till att revisionsberättelsen avges, varken tidigare eller därefter. I nära anknytning kan röra sig om någon dag eller upp till en vecka.

Se till att inte avge felaktiga revisionsberättelser
Felaktiga revisionsberättelser är något som vanligtvis leder till att Revisorsinspektionen underrättas.

Exempel på fel är:
– kommentar om granskning av styrelsens redogörelse saknas vid utdelning
 – ej kommenterat brister i skatter och avgifter
 – ej korrekt text avseende ledamot/ledamöter och vd
 – felaktigheter vid förstagångsrevisioner
 – ej kommenterat för sent avlämnad årsredovisning
 – inaktuell version av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen avlämnad innan revisionen avslutats
All revision måste vara avslutad innan revisionsberättelsen avlämnas. 60-dagarsregeln gäller bara insortering och sammanställning av material.

Vidareutbilda dig
FAR:s vidareutbildningskrav föreskriver att en medlem ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. Vidareutbildningen bör omfatta minst 120 timmar på en treårsperiod, dock minst 20 timmar per år. Av dessa 120 timmar ska minst 60 timmar vara verifierbara, det vill säga det ska gå att styrka vidareutbildningen.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se