2019-05-10

Rapporteringsplikt för skatterådgivare möts av kritik från flera håll

Förslaget om informationsplikt för skatterådgivare sågas av flera tunga instanser. Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR hoppas nu att förslaget inte kommer att genomföras.

FAR ser skatt som en hållbarhetsfråga för företag och verkar för att företag ska ha en skattepolicy som redovisas öppet med full transparens. Att motverka aggressiv skatteplanering är viktigt, men att gå så långt som det föreslås i betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang, SOU 2018:91, är fel menar FAR.

 –  FAR har inget att invända mot att rapporteringsplikt införs för gränsöverskridande arrangemang men rapporteringsplikt för inhemska arrangemang riskerar att skapa rättsosäkerhet och onödiga kostnader för näringslivet, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

En genomgång av remissvaren som kommit in till finansdepartementet visar att flera tunga instanser är tveksamma till rapporteringsplikt för inhemska arrangemang. Kritiken som framkommer rör framför allt rättssäkerheten och att förslaget innebär en ökad administrativ börda, något även FAR lyft fram i sitt remissvar. Även införandet av sanktioner ifrågasätts.

”Det föreslagna regelverket är alltför otydligt och vagt för att kunna ligga till grund för sanktioner. Det saknas dessutom skäl att införa sanktionsavgifter i den storleksordning utredningen föreslår.” skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissvar.

Också tunga instanser som Regelrådet och domstolarna ställer sig frågande till ett införande av rapporteringsplikt för inhemska arrangemang. Regelrådet anser att betänkandets konsekvensanalys på flera ställen är bristfällig, bland annat gällande hur många företag som berörs.

Förvaltningsrätten i Stockholm är tveksam till om det är befogat att införa de delarna av förslaget som inte är gränsöverskridande. Rätten tycker att regelverket borde utvärderas och att ytterligare överväganden görs om nyttan för Skatteverket och det allmänna av att få tidig information står i rimlig proportion till den ökade rapporteringsbördan för de berörda innan tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta även inhemska arrangemang.

 – När vi har gått igenom samtliga relevanta remissvar får vi bilden av att många instanser är skeptiska. Mot bakgrund av hur jurister i allmänhet uttrycker sig är min uppfattning att förslaget i praktiken närmast slaktas. Särskilt några tyngre domstolar och lärosäten är tunga kritiska röster, säger Hans Peter Larsson.

Han är en av dem som befarar att förtroendet för Skatteverket kan komma att påverkas vid införandet av rapporteringsplikt för inhemska arrangemang.

– Det höga förtroende som Skatteverket i dag åtnjuter riskerar att förloras. Det eftersom reglerna medvetet utformats vagt för att Skatteverket ska få möjlighet att genom egna ställningstaganden styra vilka upplysningar verket vill få in, säger Hans Peter Larsson.

Han hoppas nu att politikerna ska lyssna på remissinstanserna.

 –  Den politiska viljan att genomföra hela förslaget måste nu ges ett så högt pris att man inte fullföljer, säger Hans Peter Larsson.

Text: Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se