2019-06-05

Har du koll på den uppdaterade Etikkoden?

Ett tydligare, principbaserat ramverk och utökade bestämmelser om oberoende. Detta är några av nyheterna i den uppdaterade Etikkoden som träder i kraft 15 juni.

2018 utkom en ny upplaga av Etikkoden (IESBA Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2018 Edition) med en i grunden omarbetad struktur. Den nya upplagan innebär även förtydliganden av den metodik som används i koden, särskilt avseende tillämpningen av det principbaserade ramverket.

– Den uppdaterade koden är tydligare och mer användarvänlig. Sammantaget ger den en bättre vägledning för FAR:s medlemmar, säger Sara Orback, föreningsjurist på FAR.


De fem grundläggande principerna som Etikkoden slår fast, och som är avsedda att styra FAR-medlemmarnas agerande och förhållningssätt, är oförändrade. Dessa är integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt samt professionellt uppträdande. Samma principer genomsyrar även FAR:s etikrekommendationer och etikuttalanden.

De huvudsakliga förändringarna i den uppdaterade Etikkoden är: 

  • Uppdelning av innehållet i regler och tillämpningsmaterial
  • Tydligare och bättre anpassade bestämmelser om motåtgärder
  • Utökade bestämmelser avseende att erbjuda eller acceptera olika förmåner 
  • Nytt tillämpningsmaterial för att betona vikten av att förstå fakta och omständigheter när professionellt omdöme används
  • Nytt tillämpningsmaterial för att förklara hur efterlevnaden av de grundläggande principerna stöder en professionellt skeptisk inställning vid en revision eller annat bestyrkandeuppdrag

En nyhet är också att den uppdaterade etikkoden inom kort kommer att finnas tillgänglig digitalt på IFAC:s webb, med användarvänliga funktioner som länkar till referenser och exempel. Etikkoden finns också tillgänglig på FAR Online.

IESBA:s webbinarium om den uppdaterade etikkoden >

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se