2019-07-01
Nyheter

Internationella revisorstoppar tror på ny finanskris före 2024

En ny finanskris är här inom fem år – men det går att vidta åtgärder för att minimera följderna eller helt undvika den. Det tror en majoritet av de internationella revisorstoppar som deltagit i en enkätundersökning som FAR låtit genomföra. Undersökningen presenteras och diskuteras på ett seminarium som FAR arrangerar i Almedalen i dag, måndag 1 juli.

FAR, som bland annat är branschorganisation för yrkesroller inom redovisning, revision och rådgivning, har systerorganisationer över hela världen. Revisorer har genom sin yrkesutövning och regelutformningar på global nivå en nyckelroll i att det råder finansiell stabilitet i olika länder och globalt. För att fånga revisorernas erfarenhet och insikter inför nästa finanskris har FAR ställt frågor i enkätform till FAR:s motsvarighet i andra länder. Totalt sett har 25 representanter från tre olika världsdelar svarat.

– När jag träffar mina kolleger från andra länder så diskuteras självklart stabiliteten i den finansiella systemen, och eftersom revisorn är centralt placerad i all verksamhet så har han eller hon en stor möjlighet att vara med och påverka både för att förebygga kriser men också hantera när kris uppstår. För kriser kommer med jämna mellanrum, det vet vi, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd för FAR.

Även om undersökningen baseras på relativt få svaranden, så är indikationen tydlig att det finns en oro för en kommande finanskris. 60 procent av de svarande tror att den kommer inom fem år och det finns ett fåtal faktorer som återkommande höjs som varningstecken; handelskrig (främst mellan USA och Kina), skuldsättning (hos både hushåll och regeringar), protektionism och politisk osäkerhet.

Bland de svarande så är en återkommande kommentar att en potentiell kris troligtvis kommer att bli lindrigare än den senaste finanskrisen 2007/2008, och att det finns faktorer som tyder på att företag och regeringar kommer att ha möjlighet att hantera krisen bättre. 70 procent av de svarande framhåller att det finns åtgärder som kan vidtas redan nu för att undvika en framtida kris, och internationellt samarbete är den viktigaste för att minska risken för handelskrig.

– Det är också oerhört viktigt med korrekt information i tid. Här spelar revisorn en viktig roll som länk mellan investerare, ägare och den finansiella marknaden. Revisorn kan säkerställa att den finansiella redovisningen håller hög kvalitet och kommunicera och lärdomar från tidigare kriser och vad som behövs för att undvika dem, säger Karin Apelman.

Undersökningen visar också att en majoritet av de tillfrågade inte ser något behov av förändrade regelverk, men att efterlevnad av regler och att internationella standarder följs är viktiga åtgärd för att förebygga en kris. Respondenterna pekar också på att övervakande myndigheter måste var aktiva rörande finansiella institutioner. 

Däremot efterfrågas nya regelverk om och krav på mer hållbar rapportering. 82 procent av de svarande lyfter fram att revisorer bidrar till att bolag förblir hållbara under en finanskris. En väl utförd granskning och kvalitetssäkrad ekonomisk rapportering minimerar risker och osäkerhet, vilket gör bolag mer hållbara under en ekonomisk nedgång.

Rapporten presenteras på ett seminarium kl 12.30–13.30 den 1 juli på Strandgatan Arena, Strandgatan 34 i Visby.

Rapport: Ny finanskris före 2024? (PDF)