2019-12-23
Nyheter

Lägesrapport om revision av mindre komplexa företag

IAASB överväger en kombinerad ansats av de tre alternativ till en framtida standard för revision av mindre komplexa företag som presenterades våren 2019. Det framgår av en lägesrapport som kom i mitten av december.

I våras skickade IAASB ut ett arbetsdokument på remiss med tre alternativ till en framtida standard för revision av mindre komplexa företag, Less Complex Entities. Responsen från revisorsorganisationer och andra intressenter världen över har varit stor och 17 december kom en lägesrapport där det framgår att IAASB överväger en kombinerad ansats av de tre alternativen; revidering av ISA, en egen standard, samt en vägledning.

Nordiska Revisorsförbundet, NRF, där FAR ingår, svarade på remissen och utryckte stöd för IAASB:s ambition att fortsätta utreda möjligheterna för en global revisionsstandard för mindre komplexa företag. NRF betonade i sitt remissvar att en sådan eventuell standard måste baseras på det nuvarande internationella ramverket ISA, International Standard on Auditing.

– Vi jobbar för att underlätta företagandet på ett säkert sätt och många av FAR:s medlemmar efterfrågar en förenklad standard för revision av mindre verksamheter för att göra det möjligt. Det här är ett bra arbete för att utveckla framtidens revision, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd FAR.

I lägesrapporten presenteras resultatet av den respons IAASB har fått på arbetsdokumentet. Svaren visar på stöd för IAASB:s arbete för en framtida standard för revision av mindre komplexa företag och pekar på ett behov av att ta fram en globalt fungerande lösning, samt ett behov av en standard som är tillgänglig i elektroniska format.

Av svaren framkommer i korthet:

  • Alternativ A, att revidera ISA, betraktas av respondenterna som en ansats med ”byggstenar”, där åsikterna går isär ifall det ska vara en målinriktad ansats eller en Big bang. Detta anses vara den mest effektiva lösningen vad gäller att hantera problem och utmaningar, med reservation för att alternativet kan bli tidsödande.
  • Alternativ B, en egen standard, betraktas av respondenterna som tidsmässigt effektiv, då det bedöms gå snabbare att utveckla en egen standard än att revidera ISA. Stödet är dock svagt för ett separat ramverk som inte är direkt baserat på ISA.
  • Alternativ C, vägledning, betraktas inte av respondenterna som ett fristående alternativ, utan som en lösning som bör stödja något av de två andra alternativen på lämpligt sätt.

Under samma period som IAASB:s arbetsdokument var ute på remiss genomförde IFAC en onlineundersökning som visar att 46 procent av de svarande anser att alternativ B i IAASB:s arbetsdokument är den bästa lösningen, det vill säga en egen standard, medan 37 procent anser att alternativ C, det vill säga en vägledning, är bäst. 15 procent anser att alternativ A, det vill säga en revidering av ISA är den bästa lösningen.

IAASB fortsätter arbetet med att analysera den feedback som har inkommit, fram till juni 2020. Därefter är planen att fatta ett beslut om vägen framåt.

 Text: Martin Wallström, Pernilla Halling

* International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB, är en global oberoende standardsättare som tjänar allmänhetens intresse genom att sätta högkvalitativa internationella standards som är accepterade över stora delar av världen. IAASB följer en rigorös process i att utveckla standards och involverar olika intressentgrupper internationellt och nationellt.