2019-04-17

”Hög kvalitet i revision av koncerner med många bolag”

– En revisor kan genomföra en revision av hög kvalitet även när uppdraget omfattar hundratals bolag. En förutsättning för att åta sig ett uppdrag är att man har erforderlig kompetens, resurser och tid för det som uppdraget kräver, säger Johan Rippe, ordförande i FAR.

Det finns revisorer som skriver under många revisionsberättelser vilket har föranlett frågor om hur kvaliteten säkerställs när uppdragen är så många. Johan Rippe trycker på att regelverket är tydligt när det gäller hur revisionsfirman och revisorn ska se på hur stora, vilka och hur många uppdrag som är förenligt med de lagar och regler som revisorer har att följa.

– Jobbar en revisor med ett uppdrag som innefattar en koncern så revideras moderbolaget och i tillämpliga delar även dotterföretagen beroende på om det finns krav på revision eller ej. I vissa branscher, till exempel inom fastighet och bygg, är det vanligt med ganska många dotterföretag och även om det då blir ett stort antal bolag så blir det en väldigt effektiv revision med hög kvalitet då ekonomiavdelningar och system ofta är på ett ställe, säger Johan Rippe.

Johan Rippe intervjuades av Di TV med anledning av frågor kring antal uppdrag för revisorer. Se intervjun här (2,05 in i sändningen).