2018-09-12

Nytt exempel på revisionsberättelse

FAR har tagit fram ett exempel på en revisionsberättelse då revisorn saknar tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för ett varulagers ingående balans i ett företag som redovisar enligt K2.

I exemplet har revisorn utsetts till revisor under räkenskapsåret. Företaget var tidigare år ej föremål för revision och revisorn var inte närvarande vid lagerinventeringen vid utgången av föregående räkenskapsår och har inte på annat sätt kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om det ingående varulagret.

Revisorn har inte kunnat utesluta att det aktuella årets resultaträkning innehåller väsentliga korrigeringar av ingående balans för varulagret. Revisorn bedömer att dessa korrigeringar, i så fall, hade krävt upplysningar enligt K2.