2018-12-10

Ytterligare ändringar i FAR:s rekommendationer och uttalanden

Policygruppen för revision beslutade i oktober och november 2018 om ytterligare några ändringar i rekommendationer och uttalanden enligt nedanstående sammanställning. Ändrade RevR och RevU med tillhörande exempel kommer att finnas tillgängliga på FAR Online under vecka 50.

Ikraftträdande för respektive RevR och RevU framgår av separata protokoll till vilka har bifogats även de ändrade rekommendationerna och uttalandena i wordformat med ändringarna i detalj.

Vad gäller ändringar i exempel på revisionsberättelser bör särskilt noteras att de språkliga ändringar som tidigare beslutats om i bl.a. RevR 700 Revisionsberättelsens utformning (se FAR N 2018:4) i tillämpliga fall har ändrats även i de nu uppdaterade RevR och RevU. Det rör bl.a. att i beskrivningarna av styrelsens respektive revisorns ansvar har ordet ”fel” bytts ut mot ”misstag”. För närmare detaljer hänvisas till FAR N 2018:4)
Ändringarna i exemplen träder i kraft vad gäller revisionsberättelser från och med räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare och, vad gäller övriga exempel på revisors rapporter, som dateras den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är i samtliga fall tillåten.

Väsentliga ändringar i respektive RevR och RevU kommenteras här.