2022-06-16
Karin Direkt

En fin sommarpresent till Sveriges kommuner och regioner

[KARIN DIREKT] För snart fyra år sedan, i augusti 2018, startade FAR tillsammans med SKL (nu SKR) och Skyrev ett projekt för att undersöka förutsättningarna för att ta fram en standard för revision av kommunal redovisning. Nu är standarden äntligen klar, väl förankrad och godkänd av alla parter. En riktigt fin sommarpresent till Sveriges 290 kommuner och 21 regioner!

Vad är det då som gör att det är så oerhört välkommet med en enhetlig standard för kommunal räkenskapsrevision?

Jo, för att den skapar ett tydligt mervärde, bland annat genom att revisionen blir förutsägbar för den som upphandlar revisionen, processen klargörs för den auktoriserade revisorn som ska göra jobbet och osäkerheten kring vilken kvalitet som ska levereras minskar. Den möjliggör dessutom jämförbarhet eftersom alla kommuner och regioner i hela landet omfattas.

Ett oreglerat område

Fram till nu har kommunal räkenskapsrevision varit ett oreglerat område där både köpare och säljare av revisionstjänster har varit tvungna att förlita sig på praxis, något som inneburit osäkerhet, ojämn kvalitet i revisionen och brist på förutsägbarhet. Den nya standarden har stora likheter med ISA (International Standards on Auditing), men har förtydligats på områden där den kommunala särarten behöver tydliggöras.

Under hösten ska standarden implementeras. Det kommer innebära en hel del jobb och sannolikt uppstår också en hel del frågor. Vi ser nu över vilka utbildningsbehov som finns och kommer att erbjuda olika utbildningar under hösten. Så håll utkik på far.se! Länk

Kommunal räkenskapsrevision på lika villkor

För branschen och Sveriges kvalificerade revisorer innebär standarden att alla kan erbjuda kommunal räkenskapsrevision på lika villkor. Den kommunala särarten med förtroendevalda revisorer som uppdragsgivare åt sakkunniga biträden, det vill säga kvalificerade revisorer, har inneburit att den internationella revisionsstandarden ISA inte har kunnat tillämpas utan anpassningar.

De sakkunnigas uppdrag regleras inte i kommunallagen på samma sätt som den lagstadgade revisorns uppdrag gör i till exempel aktiebolagslagen. Och eftersom uppdragets utförande hittills varit oreglerat har det inneburit att det sett olika ut både i genomförande och rapportering mellan olika revisionsbyråer och mellan olika kommuner. Vad som är god revisionssed har inte varit klarlagt i och med avsaknaden av en standard för kommunal räkenskapsrevision. Nu blir det tydliga spelregler och det är väldigt efterlängtat av många.

Stora likheter med ISA

Den nya standarden har stora likheter med ISA, men har förtydligats på de områden där den offentliga särarten behöver tydliggöras.

Målsättningen har varit en standard med samma kvalitet som ISA, men på grund av det som skiljer mellan privat och offentlig sektor får olika delar olika tyngd. Exempelvis är frågan om fortsatt drift väldigt viktig när man reviderar företag, men den finns inte med i den kommunala revisionen på samma sätt. I offentlig sektor finns det däremot andra balanskrav och krav på exempelvis investerings- och driftsbudget.

Ett ramverk som håller över tid

Jag är verkligen glad över att vi nu har en enhetlig standard för kommunal räkenskapsrevision på plats, en standard som medför förutsägbarhet, jämförbarhet och kvalitet. Det är viktigt att ramverket håller över tid och därför känns det tryggt att standarden är så väl genomarbetad och förankrad. Så stort tack till alla som har varit involverade i processen!

Och återigen, det är en oerhört välkommen standard!