2021-03-08
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Ökade insatser mot skatteflykt efter covid-19

Just nu är det lite stiltje när det gäller progressiva och tillväxtskapande skatteåtgärder. I vart fall större sådana. Både i Sverige och i andra länder. Kampen för ekonomiernas överlevnad under pandemin tar, av naturliga skäl, allt fokus. Länderna har utifrån egna nationella förutsättningar infört en mix av stöd, lån, återbetalningar och skatteuppskov. Alla försöker hålla näsan ovanför vattenytan till dess ett vaccin blivit allmänt tillgängligt. En kamp mot tiden som även påverkar kommande års statsbudgetar. För EU ställs dess ekonomiska position i världen nu på sin spets.

I avvaktan på, eller kanske snarare inför dess, att ekonomierna tar fart igen har OECD publicerat en rapport om vikten av ökade insatser mot internationell skatteflykt och aggressiv skatteplanering. Det är bra! Det understryker värdet för företag att arbeta tillsammans med Auktoriserade Skatterådgivare FAR som vet var de etiska gränserna går. Såväl olika stöd som kommande skatteregler för att främja ökad tillväxt och sysselsättning ska fullt ut användas till avsedda ändamål. Inget annat!

I OECD:s rapport ”Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes” pekas på ett antal situationer som ofta förknippas med skatteflykt. Samtidigt anges uttryckligen att ”ett litet antal advokater, skatterådgivare och revisorer” gör denna skatteflykt möjlig, även om ”majoriteten” inte medverkar i detta, ”just a small segment”. Men ändå, vårt yrke pekas ut. Det i sig är olyckligt och inte bra. Auktorisationen av skatterådgivare, och det titeln står för, blir därför nu än viktigare att upprätthålla och stärka. FAR har en omfattande och viktig uppgift i att förändra och utveckla synen på professionen!

Vad är det då som OECD vill se i rapporten och vad är det som föreslås för att ”bekämpa” dessa personer? I en rapport som vänder sig till hela världen blir råden givetvis mycket generellt hållna. Inte heller balanseras föreslagna åtgärder med frågor om rättssäkerhet och skattebetalares rättigheter. Anslaget är ett annat.

 • Se till att brottsutredare har tillgång till underrättelseinformation, analysverktyg och utbildning för att identifiera dessa personer.
 • Se till att personerna kan lagföras så att de avskräcks och bestraffas.
 • Förebyggande åtgärder via näringslivsorganisationer.
  Samarbete mellan företag och skattemyndigheter och mellan skattemyndigheter.
 • Se till att vissel-blåsar funktioner i företag finns och fungerar.
  Fungerande internationella samarbeten mellan utredande myndigheter.

En del av detta har vi redan sett genom den nya upplysningsskyldigheten för gränsöverskridande transaktioner som införts i år och många EU-länders öppna samverkan mellan företag och skattemyndigheter när det gäller öppenhet kring företagens skatter. I dagarna diskuteras ånyo att större koncerners ”land för land”-rapporter ska vara offentliga. Stora delar av det så kallade BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) genomsyras av samma anslag som i OECD-rapporten.

För att förekomma och bidra till att förebygga: I vilka situationer och sammanhang menar OECD att en stor del av brotten begås, var gäller det att se upp? Rapporten pekar särskilt på följande.

 • Olika former av stiftelser, trusts, i olika länder.
 • Komplexa koncernstrukturer med bolag i flera länder där den verklige huvudmannen ibland är svår att identifiera, inte sällan på grund av regler om sekretess.
 • Brevlådeföretag.
 • Företag i skatteparadis.
 • Förfalskad dokumentation.
 • Användande av kryptovalutor.

En grundläggande devis för FAR är att rätt skatt ska betalas. För att förebygga skatteflykt och skattebrott har FAR valt att se skatter som en grundläggande hållbarhetsfråga. Med det menar vi att företag bör vara fullt transparenta med de skatter som betalas och redovisa sin skattepolicy öppet. Detta är i dag ett affärsmässigt intresse för företag.

Skatt som hållbarhetsfråga blir särskilt viktig i dessa dagar post covid-19, när vi i många länder ser ansträngda budgetar och ökande statsskulder, men också att allt fler skatteincitament införs samtidigt som andra skatter höjs. I dagarna förs dessa diskussioner även i Storbritannien och USA. Tyskland vill införa en ny ”solidaritetsskatt” och OECD har fått klartecken från USA för en ny skatt på digitala tjänster. En sådan kommer att träffa långt bredare än endast tech-jättar!

Det är i detta delvis nya perspektiv som OECD:s fortsatta ansträngningar för att bekämpa internationell skatteflykt ska ses. Använd titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR! Nu är rätt tid!

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

 

Medlem i FAR

Vill du prenumerera på nya inlägg?