2021-05-24
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Fördel yngre skatterådgivare

I förra veckan höll Framtidsgruppen inom FAR skatt ett webbinarium om skatterådgivarens roll och auktorisationens betydelse. Av naturliga skäl var det framtida skattefrågor som ventilerades tillsammans med yngre wannabees, alltså de rådgivare som företag och ägare ska luta sig mot i framtiden. Seminariet samlade närmare 100 personer. Grymt!

Skattesektionen inom FAR är endast drygt tio år gammal men har redan 450 medlemmar. Titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR är skyddad sedan några år tillbaka och skatt växer snabbast inom FAR.

Några av de frågor som ställdes till oss äldre i panelen var om vi ser någon internationell utveckling som kan påverka oss i Sverige och hur vi ser på skatterådgivarens roll i framtiden. Intressant och viktigt för den som väljer karriär!

För att sammanfatta svaren: Marknaden för skatterådgivning kommer att växa och auktorisationen höjer värdet på tjänster och råd för kunderna. Varför?

I min omvärldsspaning noterar jag senast i förra veckan, att EU-kommissionen lade fram ett paket med 25 förslag kring framtida beskattning av företag inom EU, Business Taxation for the 21st Century. Jag tänker inte här och nu recensera planen, men oavsett vad man tycker om innehållet så är följande några inslag som ger en hint om sysslor framöver.

  • Ökat fokus på Fair and Sustainable Taxation av bolag. I det ryms offentliga skattepolicyer som ska tas fram och redovisas för olika intressenter. Detta innebär nya rapporteringskrav, även för bolagens effektiva skatt som betalas i olika länder. Delar av detta kan ses som hållbarhetsrapportering inom skatt.
  • Begränsningar av ränte- och royaltybetalningar till lågskatteländer.
  • Den fördel som investeringar med lånat kapital i dag ofta åtnjuter bör slopas. I stället ska det egna kapitalet stärkas genom ändrade regler för att företag ska bli stabilare.
  • Kvittningsmöjligheter mellan bolag i olika länder inom en koncern bör förbättras. Likaså bör förluster få kvittas genom att tidigare inbetald bolagsskatt återbetalas.
  • Fler ock ökade miljöskatter och skatter på finansiella transaktioner.

Lägg till detta en sannolik skatt i någon form på så kallade digitala tjänster liksom en minimibeskattning av aktiebolag som OECD väntas lägga ett skarpt förslag om i juni. I år har vi sett en skyldighet att rapportera in uppgifter om vissa internationella skattearrangemang till de nationella myndigheterna och nästa år införs motsvarande för plattformsföretag vad avser sina kunder. Inom moms ska e-handeln hanteras. Allt detta påverkar även inhemska företag.

Under några år, med början i höst, måste vi öka takten i ekonomin för att få ner den relativa statsskulden, som tillåtits växa under pandemin. Både på EU-nivå och i medlemsländerna. Kanske väntar även en ny skattereform, hel eller i delar, i Sverige?

Uppgifterna för skatterådgivare kommer alltså att öka och bli mer mångfacetterade. Mer intressanta och samhällstillvända enligt många, vilket tenderar att tilltala yngre personer.

Med ökande intressentkrets för redovisning och information om skatter ökar också betydelsen av kvalitet och etik i råden. Alltså värdet av auktorisationen. Skatteansvariga kan inom några år komma att ingå i bolagsorganen och arbeta mycket närmare ledningen än i dag. Utvecklingen inom Corporate Governance inom EU pekar i den riktningen.

Själv önskar jag att jag åter var 25 år…

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Tidigare inlägg