2021-07-01
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Diskussionen om kapitalskatter – så kan företagen påverkas

I skrivande stund hade ”normalt” Almedalsveckan stundat. En av de givna skattefrågor som i år hade diskuterats är kapitalskatter i olika former. Detta efter vårens olika utspel och inför valet 2022. Skatter på kapital påverkar investeringar, vilja att investera och indirekt sysselsättning och det så kallade utanförskapet. Entreprenörer och entreprenörskap påverkas. De är därför centrala för FAR:s medlemmar och deras kunder.

Frågor kring skatter på kapital, både i form av skatt på tillgångar i sig och i form av skatt på avkastning på kapital, blir lätt politiska. Denna genomgång utgör en redovisning av de olika kapitalskatter som sannolikt hade diskuterats i Almedalen, främst mellan politiker men med underlag från olika organisationer. FAR tar inte ställning i frågor som uppfattas som politiska, däremot framför vi synpunkter av mer tekniskt slag i olika sakfrågor. Det är vårt bidrag till väl fungerande och tillämpbara regler. I den mån uppfattningar kan skönjas i reflektionerna nedan är de mina egna.

Första hållpunkten att bevaka är höstens ekonomiska budgetproposition för 2022. Där kan ”valpositionerande” och investeringsfrämjande förslag komma. Nästa milestone är valdebatten innan vi är framme vid en ny mandatperiod med nya möjligheter för en ny regering. I budgeten för 2023, efter valet, kommer tonen att sättas. Men även där kan frågor hänvisas till utredningar, större som mindre.

Följande är de skattefrågor som jag tror hade fått mest uppmärksamhet i Almedalen 2021. Var frågorna landar får var och en söka ta ställning till. I förhandlingar hänger därtill frågor ofta samman, på ett ibland oväntat sätt. Men för att ge en överblick över mixen av frågor så listar jag här de jag uppfattar som de mest centrala.

  • Schablonbeskattningen av ISK-kontot. Ingen direkt företagsfråga. Är i grunden en kombinerad förmögenhets- och avkastningsskatt då tillgångarna beskattas oavsett avkastning.
  • Fastighetsskatt och därmed sammanhängande skattefrågor. Inte heller det någon direkt företagsfråga. Utreds en sådan efter valet kan det innebära att andra kapitalskattefrågor sätts på hold en tid. Tillsätts en utredning om en hel skattereform kommer frågan att ingå i den.
  • ”Miljonärsskatt” har framförts i debatten under våren. Oklart vad den skulle innebära, men någon form av återinförd förmögenhetsskatt har antagits. Kräver en utredning. Definitivt en företagsfråga.
  • Skatt på arv och gåvor har framförts från flera håll. Likaså här är utformningen oklar och definitivt en företagsfråga. Kräver en utredning.
  • Skärpta fåmansföretagsregler, det vill säga ändringar i 3:12-regelverket. Januariöverenskommelsen innehöll utfästelse om en utredning av reglerna, men någon sådan har inte kommit. I stället har olika krav på höjning av skatten på gränsbeloppet och andra skärpningar framförts från många håll under året, även från oväntade sådana. Förändringar har föreslagits i olika sammanhang, höjning av skatten på gränsbeloppet till 25 procent, begränsning av såväl förenklingsregeln som löneunderlagsregeln, med mera. Lagtekniskt är det enkelt att justera dessa regler. Påverkar i högsta grad entreprenörskap.
  • Generell sänkning av den grundläggande skattesatsen för kapitalinkomster på 30 procent. Den är hög vid en internationell jämförelse. Andra menar att den likafullt är för låg och bör höjas till 35 procent. Frågan kommer att komma upp i en eventuell utredning om en skattereform. Definitivt en företagsfråga.
  • Bankskatt eller riskskatt som förslaget nu benämns. Påverkar indirekt kostnaden för företagens finansiering.
  • Kapitalbeskattning av enskild näringsverksamhet. Har utretts under året, men ingen stor och publik fråga. Tekniskt komplicerat, även om reglerna berör många. Främst inom jord- och skogsbruk samt fastigheter.
  • Internationella kapitalbeskattningsfrågor, inklusive beskattning av vinster i aktiebolag. Detta återkommer jag till i nästa blogg.

Vad det blir av detta? Att följa politiken är viktigt för att kunna ge goda och väl initierade råd.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Tidigare inlägg