2021-02-22
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Företrädaransvaret. Ljusning i sikte?

Reglerna om ägares personliga ansvar för aktiebolags skatteskulder har varit en följetång under de senaste åren. Reglerna rymmer såväl viktiga rättssäkerhetsfrågor som förutsättningar för så kallat kompetent kapital att söka sig till lovande företag. Det senare är inte minst angeläget i dessa dagar när ekonomisk tillväxt behövs mer än någonsin.

I princip är företrädarens ansvar närmast strikt, eller i vart fall ett så kallat presumtionsansvar. På annat sätt kan knappast praxis sammanfattas. Därom råder stor enighet. Investerare och erfarna personer avråds ofta från att gå in i bolagsstyrelser på grund av att reglerna även träffar dessa personer, därtill på vaga grunder. För medvetna företagare som lever med sina affärer har reglerna blivit en hämsko och en osäkerhet genom sin strikta och onyanserade tillämpning. Knappt 1000 företrädare drabbas direkt årligen genom att de döms att betala bolagets skatteskulder. Ytterligare ett stort antal kommer till en förlikning med Skatteverket. Dessa personer finns bland FAR:s medlemmars kunder.

Reglerna om företrädaransvar ha nu utretts till viss del ännu en gång (direktiven har varit begränsade) och nya modifierade regler föreslås. Kommer dessa att lösa problemet för näringslivet? Den frågan belystes föredömligt och ingående på ett webbinarium som Stiftelsen Entreprenörskapsforum höll i mitten av februari med anledning av att förslaget nu är ute på remiss.

I korthet föreslår Företrädaransvarsutredningen följande i sitt betänkande:

  • En kompletterande lagregel med en kodifiering av praxis om vad som ska anses som grovt oaktsamt, det vill säga förutsättningen för att företrädaren ska tvingas att betala bolagets skatteskulder.
  • En delvis utökad möjlighet till befrielse från betalningsansvar.
  • En möjlighet att begära två månaders rådrum för företrädaren att reda upp situationen.

Mitt svar på frågan om ljusning är i sikte, är att förslaget innebär två steg framåt och ett bakåt. Möjligen blir reglerna med förslaget något rättssäkrare, men samtidigt lika hämmande. Reglerna blir bättre, men inte bra. Genomförs förslaget lär det därtill ta en ansenlig tid innan återstående brister kan adresseras igen. En svår strategisk balansgång för remissinstanserna. Finansdepartementet har spelat frågan skickligt då de är väl medvetna om skilda uppfattningar mellan näringslivet och rättsvårdande myndigheter.

Reglerna bör slopas och statens skulder behandlas som alla andras. Det finns regler om kontrollbalansräkning och ansvarsregler i aktiebolagslagen. Därtill regler för skattebrott. Ny teknik och digitala lösningar bör nu öppna möjligheten att sluta göra skillnad mellan olika borgenärer. Om viljan finns.

I ett särskilt yttrande till utredningen, som det refererades till vid webbinariet, pekar experter från Företagarna, Svenskt Näringsliv och Srf på att entreprenörsperspektivet inte beaktats och att utredningen saknat förståelse för risktagande. Den konkursdrivande effekten av reglerna kvarstår med förslaget, menar de.

Det är, som jag ser det, oerhört viktigt att FAR:s medlemmar, särskilt redovisningskonsulter och revisorer, förstår dessa regler och kan ge råd i god tid för att förekomma situationen där personligt ansvar kan uppkomma. I covid-tider riskerar frågan att behöva resas oftare, även om tillfälliga lättnader införts i vissa situationer. Lyckas inte det får processinriktade skattejurister bland medlemmarna ta vid. För sådana är närmast ett måste vid kontakter med Skattemyndighet och domstol.

Men då har både företrädaren för bolaget och staten redan förlorat. Liksom bolaget. Senast 16 mars ska FAR lämna sitt remissvar.

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

 

Medlem i FAR

Vill du prenumerera på nya inlägg?