2021-02-12
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Accountancy Europe covid 19 recovery plan

Hur ska Europas företag och länder ta sig vidare efter pandemin? Förutom mänskligt lidande har covid 19 skapat stora hål i företagens balansräkningar och lett till stora förluster under 2020. Länder har ökat sin statsskuld långt över tidigare överenskomna gränser. Sannolikt fortsätter utvecklingen under 2021, om än i utplanande takt. Tjänste- och besöksnäringar har drabbats hårdare än tillverkande företag. Likaså företag med låg omställningsförmåga och med affärsmodeller som inte beaktat nya digitala affärsmöjligheter.

Accountancy Europe är revisions- och rådgivningsbranschens organisation inom EU. I våras presenterades en lista på förslag på hur länder skattevägen kan bistå företag, och indirekt även anställda. En del av förslagen känner vi igen från olika stödåtgärder som presenterats under våren 2020 i Sverige och i budgetpropositionen för 2021. Nu har organisationen tagit steget vidare och arbetat fram förslag för tiden efter den akuta fasen av pandemin, omstarten. FAR har deltagit aktivt i arbetet.

Det finns två röda trådar i förslagen. Den första är att företag i möjligaste mån ska kunna använda egna resurser och vinster för att ta sig vidare. Den andra är att när ekonomierna ska återstartas, så är det en ny och mer hållbar tillväxt som ska främjas. Det senare är givetvis mer än lovligt vagt, men i alla fall. ”Andemeningen” kommer att påverka även Sverige och, inte minst, inriktningen på de åtgärder som ska godkännas och genomföras via EU:s närmast gigantiska stödfond om 750 miljarder euro.

Här är några av Accountancy Europe’s uppmaningar till Europas länder, inklusive Sverige, inom skatt.

 • Tillåt en loss-carry-back möjlighet, det vill säga att förluster får kvittas mot tidigare inbetald bolagsskatt under fem år som då återbetalas som likviditetsstöd.
 • Släpp alla spärrar för förlustavdrag under en viss period.
 • Se över kvittningsregler mellan inkomster.
 • Släpp på de nyligen införda ränteavdragsbegränsningsreglerna.
  Tillåt fri koncernbidragsrätt över landsgränser.
 • De flyttskatter som tas ut av länder när bolag flyttar ”hem” bör vara avdragsgilla. Betalar sig genom inkomstskatter och arbetsgivaravgifter som betalas ”här”. Motsvarande ska gälla om en ägare gör en kapitalvinst vid ”hemflytt”. Denna bör få kvittas mot senare vinster ”hemma”.
 • Tillåt snabbare skattemässiga avskrivningar. Särskilt på ny informationsteknik, gröna transporter, grön teknik och energibesparingar.
 • Sänk arbetsgivaravgifter för vissa näringar.
 • Underlätta internationella skiljeförfaranden inom skatt.
 • Moms. Sök bredda baser.

Detta är några av de mer detaljerade förslag som förs fram. Flera känner vi igen i den svenska debatten. Andra kvarstår. De kan diskuteras inför budgeten för 2022.

Långsiktigt så uppmanas företag att:

 • Vara fullt transparanta, effektiva och återhållsamma med aggressiv skatteplanering. Den nya möjligheten till en transparent redovisning av företagets skattepolicy genom GRI 207 nämns särskilt.
 • Medverka i så kallade cooperative complience med länders skattemyndigheter. Det innebär kort att företag ska samverka med skattemyndigheterna för att visa att rätt skatter har betalats.

I utbyte mot detta så uppmanas länder att fokusera på en politik som:

 • Främjar investeringar, hållbara investeringar. I detta kan inrymmas olika miljöskatter som medel.
 • Breddar skattebaser, till exempel inom moms.
 • Och, om nya skatter införs så ska dessa ha en så kallad sunset clause som innebär att de upphör efter viss tid. Sådana diskuteras redan även i Sverige. Notera att när värnskatten infördes efter 1990-talskrisen så blev den kvar i 19 år. Den tidsbegränsades inte.
 • Det är ökad ekonomisk tillväxt som ska återställa ländernas skuldnivåer, inte höjda skatter. I den senare delen så noterar Accountancy Europe att flera länder redan infört nya eller höjda skatter på digitala tjänster, koldioxid och finansiella transaktioner för att stärka sin budget i detta läge. Dessa nationella skatter kommer nu att utmanas av internationella överenskommelser.

Ekonomiskt behöver Europa en omstart. Relativa skuldnivåer måste ner och ekonomisk tillväxt upp. Här kan rådgivare fylla en viktig funktion för sina kunder och klienter när det gäller att förstå vilka förändringar som är att vänta.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

 

Medlem i FAR

Vill du prenumerera på nya inlägg?