2020-08-18
Hans-Peter Larsson bloggar om skatt

Omstart ger behov av rådgivning

Omstartskommissionen presenterade på måndagen sina förslag för att leda Sverige ut ur krisen och framåt efter corona. Kommissionen är ett initiativ av Stockholms Handelskammare, men förslagen har bäring på hela Sverige. Nio experter inom olika områden har letts av nationalekonomen Klas Eklund. Varje person svarar för sitt kapitel. Likafullt utgör rapporten tung input inför den ekonomiska höstpropositionen och även politiskt under kommande år.

Skatteavsnittet har skrivits av Åsa Hansson, docent i Lund och medlem i Eklunds referensgrupp kring det förslag till skattereform som Eklund samtidigt skrivit på uppdrag av ESO, ett fristående expertorgan under finansdepartementet. Men även fler personer har bidragit med förslag som berör skatt. Sverige är inte så stort.

Följande är de mest intressanta skatteförslagen ur ett rådgivarperspektiv för företag och deras ägare. Förslagen är av två slag, dels kortsiktiga dels mer långsiktiga.

Finanspolitiskt vill nationalekonomen Lars Calmfors se en skattereform som bygger på en enhetlig kapitalinkomstskatt, enhetlig moms och höjd fastighetsskatt, gärna progressiv. Han vill även se ökat skattetryck. På kort sikt, ökade avskrivningsmöjligheter för att främja investeringar.

Inom arbetsmarknad och skatter vill forskaren Oskar Nordström Skans se att dagens olika stöd fasas ut och ersätts med sänkta arbetsgivaravgifter för vissa personer och riktade sänkningar till företag som behöver ställa om. Notera detta! Fler personer framför motsvarande förslag.

En av dem var forskaren och professorn Pontus Braunerhjelm som även föreslår att dagens modell för sänkt arbetsgivaravgift för den först anställde utökas till tre personer. Därtill pekade han på förstärkt och förlängt FoU-avdrag, möjlighet till återbetalning av bolagsskatt under fem år vid förlust och bättre regler för personaloptioner.

Huvuddelen av förslagen inom skatt kommer från Åsa Hansson. Hennes fokus är den mer långsiktiga delen, vilket är naturligt inom skatt för att undvika ryckighet. Men samtidigt är det nya och aktuella just nu vad som krävs för en snabb omstart, att personer kommer i sysselsättning.

  • Sänkt statlig inkomstskatt.
  • Höjt grundavdrag för dem som behöver komma in på arbetsmarknaden.
  • Höjd fastighetsskatt.
  • Höjd generell momsskattesats till 25 procent.
  • En enhetlig kapitalinkomstskatt på 25 procent.
  • Sänkt bolagsskatt och ytterligare begränsade ränteavdrag.
  • Höjt FoU-avdrag.
  • Fungerande regler för personaloptioner.

Sammantaget menar Åsa att Sverige måste hänga med i ett nytt, sannolikt, internationellt skatterace nedåt efter pandemin. Dessa förslag kan även komma att vara utgångspunkterna för Klas Eklund i hans ESO-utredning.

Detta var en mycket kort sammanfattning av 324 sidor. Kanske väl kort. Men hela rapporten hittar du på www.chamber.se.

Det viktigaste för rådgivare att fokusera på under hösten tror jag är hur dagens stöd kommer att fasas ut för att ersättas av olika anställnings- och investeringsfrämjande åtgärder under en överbryggnings- och omställningsperiod. Här kommer besked sannolikt redan i höstens ekonomiska proposition. I vassen lurar samtidigt den alltid närvarande frågan, i vart fall på lite sikt, om 3:12-reglernas utformning genom förslagen om enhetlig kapitalinkomstskatt.

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han skriver regelbundet om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?