2019-08-23

Almedalen avstamp inför skattehösten

Höstens två viktigaste skattefrågor för FAR är uppgiftsskyldigheten för så kallade skattearrangemang och höstproppen som kommer 18 september.

Kommer regeringen att leverera i linje med januariöverenskommelsen? Slopas värnskatten? Höjs 3:12-skatten för att finansiera värnskatten och minska klyftorna? Frågan är vilka kompromisser som C och L är beredda till? De frågorna adresserade FAR i årets Almedalen.

FAR:s skatteseminarium i Almedalen var årets mest uppmärksammade so far. Och svar gavs! Alla ledande partier var företrädda på högsta skattenivå. – Det blir ingen stor skattereform, var det tydliga svaret på Henrik von Sydows, tidigare ordförande i Skatteutskottet, raka fråga. I stället ska en skattereform byggas av delreformer. Det budskapet toppade även Dagens Industris ledarsida 5 juli där seminariet refererades. Kanon!

Beskedet är positivt. Det ger FAR ökade möjligheter att löpande framföra synpunkter på lagstiftningens utformning. Första delreform blir sannolikt en av våra kärnfrågor, konkurrenskraftig beskattning av arbetsinkomster. En sänkning på 15 miljarder ska växlas mot höjda miljöskatter. De senare blir alltid väldigt komplexa och svåra att tillämpa. Dags att ändra på det. Färre undantag och bredare regler?

Först ut att lämna sitt bidrag till en reform blir Mannheimers seniorekonom Klas Eklund. Han inledde seminariet med att ge sin syn på vilka problem en reform måste lösa. I en mer instabil och osäker omvärld måste Sverige stå stadigare och stärka sin förmåga till innovation och höja produktiviteten. Precis! Detta innebär ökat fokus på företagsamhet och ägare. Ibland tror jag man ska lyssna mer på seniorer. Klas input blir säkert vass!

I nästa års Almedalen stämmer FAR av leveransläget i reformarbetet på samma sätt som i år! Samma deltagare bjöds in på stående fot!

Två andra frågor som FAR lyfte i Almedalen var rättssäkerheten inom beskattningen och den föreslagna uppgiftsskyldigheten till Skatteverket för så kallade skattearrangemang. I den förra frågan behövs en Rättssäkerhetskommission som en del i en skattereform. FAR kommer att ta det initiativet! Det är min slutsats efter ett rundabordssamtal med bland andra skatteutskottets ordförande och vice ordförande. Insikten om betydande problem på området finns, men frågorna är inga valvinnare.

I diskussionen om uppgiftsskyldigheten, med bland andra Skatteverkets ansvarige Tomas Algotsson, var tonen mer öppen och positiv än tidigare. I detta seminarium medverkade även Peter Lindstrand, PwC och Auktoriserad skatterådgivare FAR, med praktiska exempel på förslagets långtgående konsekvenser. En lagrådsremiss kommer under hösten. Sannolikt i början. Finansdepartementet tiger just nu. Sannolikt får Skatteverket alla möjligheter serverade; möjligheter som det sedan är upp till verket att begränsa för att inte tyngas av uppgifter. Så även för inhemska arrangemang. En ovanlig och ny lagstiftningsmetod i så fall. Tyvärr i tidens anda. Finansdepartement och Skatteverk medverkar i så fall till ökat uppgiftslämnande för företagen, kraftiga fördyringar och ökad osäkerhet. Att skatterådgivare på detta sätt sannolikt snarast får mera jobb och ökade intäkter är inte något vi arbetat för. Tvärtom.

En trend i årets Almedalen var färre seminarier och fler slutna rundabordssamtal. Det senare kan ibland ge mer som marknadsföring för arrangören. Så var till exempel fallet med ett samtal om olika miljöskatter som väntas i anslutningen till en skatteväxling. Arrangör var KPMG. Miljöskatter präglas sällan av enkelhet. Enda vägen fram är större bredd och färre undantag. Men då minskar träffsäkerheten.

En annan fråga som FAR medverkade i var de olika momssatserna inom EU och den ökande E-handeln. Inte heller det en lätt fråga där Sverige delvis har händerna bakbundna. Dagens momshantering ä mer än lovligt komplex även den.

Hållbarhet var årets trendord i Almedalen när det gäller seminarierubriker. Så även inom skatteområdet. På ett seminarium som CSR Sweden arrangerade lyftes min artikel i Skattenytt nr 7–8 om olika modeller för att hållbarhetsredovisa skattefrågor fram. Inom detta område är FAR pionjärer när det gäller att visa på olika frivilliga möjligheter för företag att redovisa sin skattepolicy. Substans i FAR:s anda!

Årets Almedal var ett bra avstamp inför hösten! Artikeln i Dagens Industri blev ett kvitto på det.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIn

Prenumerera på nya inlägg