2018-11-26

Stärk rättssäkerheten inom beskattningen

Rättssäkerheten är en av FAR:s profilfrågor inom beskattningen. Både för revisorer och auktoriserade skatterådgivare är den grundläggande. Kan inte regler tillämpas devalveras värdet av desamma. Farligast är en successiv förflackning. Ett intryck som sprider sig bland allt fler är att så skett under många år i Sverige.

Förklaringarna är flera. Mindre resurser till rättsvårdande myndigheter, ökande krav på lagstiftaren från olika håll numera innefattande även EU och en ökad globalisering där svenska regler ska ”lira” och kunna tillämpas tillsammans med regler i andra länder. Värderingsfrågor har blivit mer centrala och metoderna mer nyanserade. Sammantaget har det blivit svårare att vara lagstiftare. Och att tillämpa regelverken. Även för Skatteverk och domstolar. I takt med att regler blir alltmer komplexa kräver de mer resurser att tillämpa. Kostnaden ökar för den skattskyldige. Att tro att man själv klarar en process eller dialog med skatteverket är som att, ursäkta att jag är så krass, tro att man klarar att laga sina egna tänder. Så är det sällan.

När det gäller skatteregler och tillämpning har det blivit en negativ spiral. Denna måste nu brytas.

Det är därför en välgärning när Stiftelsen Rättvis skatteprocess tillsammans med Företagarna härom veckan presenterade sex förslag för ökad rättssäkerhet. Stiftelsen lade i våras även fram en omfattande intervjuundersökning som visade på skatteadvokaters bristande förtroende för förvaltningsdomstolarna och rättssäkerheten i dessa. Denna följs nu upp genom samtal med Domstolsverket.

Rapporten Jämnare spelplan. Sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet har fått mycket god uppmärksamhet i media. Ett strålande jobb har gjorts! Vid presentationen av rapporten deltog både ordföranden och vice ordföranden i riksdagens skatteutskott. Återstår att se vad en ny riksdag kan och vill göra för att stärka rättssäkerheten inom beskattningen.

Förslagen i korthet

 

  1. Det bör bli lättare att få anstånd med inbetalning av skatt. I närmare en fjärdedel av de fall i undersökningen där anstånd inte beviljats blev resultatet en delvis eller hel vinst för den skattskyldige i den underliggande skattefrågan. Huvudregeln bör därför vara att anstånd ges vid betalning av skatt.
  2. Högre ersättning för processkostnader. Endast cirka 13 procent av yrkade belopp för ombudskostnader i skattemål ersätts. Full ersättning ges endast i cirka 6 procent av de fall där den skattskyldige vunnit gehör för sin skatteöverklagan. Huvudregeln bör vara att ombudskostnader ska ersättas fullt ut, givet att dessa inte är uppenbart oskäliga.
  3. Ökad kvalitet i förvaltningsdomstolarna. Två tredjedelar av advokaterna som processar i förvaltningsdomstolar anser att dessa inte håller tillfredställande kvalitet. Det brister i partiskhet till skatteverkets fördel och domar motiveras inte så att det går att utläsa hur domstolen resonerat. Bland advokater som processar i övriga domstolar har bara en tiondel denna uppfattning. Förslaget är att rekryteringen breddas och att ökad specialisering sker i domstolarna.
  4. Ökad möjlighet till förhandsbesked. Skatteverkets telefon- och brevsvar är inte tillförlitliga varför förhandsbeskedsinstitutet måste utökas.
  5. Stärk ställningen för det allmänna ombudet. Denna myndighet bör inte styras av Skatteverket och bör därför placeras utanför detsamma.
  6. Reformerat företrädaransvar. Antingen bör reglerna avskaffas och företrädaransvaret i stället inkluderas i motsvarande regler i aktiebolagslagen eller så bör reglerna förändras så att de tar sikte på mer klandervärda beteenden så som brottslighet och uppsåt. Vidare efterlyses förbättrad information från Skatteverket och Bolagsverket till företagare och styrelsemedlemmar.

Dessa frågor har uppmärksammats tidigare, framför allt av Svenskt Näringsliv och inom akademin, men processerna har stannat upp i riksdag och departement. Det händer inget för att frågorna inte prioriteras så som de bör.

Rättssäkerhet för den enskilde gentemot staten är inte något privilegium eller någon lyx. Det är en grundläggande rättighet även för företagare. Denna får därför inte vara förbehållen framgångsrika och mer väl beställda företagare. Grundläggande är även att skatteregler kan tillämpas även av revisorer och redovisningskonsulter, möjligen med undantag av rent processuella frågor.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se

Hans Peter Larsson skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är medlem av CSR Sveriges skattegrupp. Han kommer regelbundet att skriva om aktuella skattefrågor på denna plats. Länka gärna och sprid texten vidare.
För kommentarer och synpunkter på inläggen, kontakta Hans Peter. 

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14

LinkedIN

Prenumerera på nya inlägg