2024-02-15
FAR-bloggen

Regler för revision av företag av allmänt intresse firar tio år – hur blev det?

Ökad transparens, stärkt oberoende, större konkurrens och bättre tillsyn var syftet med den reglering av revision av företag av allmänt intresse som beslutades för tio år sedan. Men, hur har det gått?

För tio år sedan, 2014, klubbade riksdagen igenom nya regler för revision av företag av allmänt intresse enligt EU:s definition (något förenklat rör det företag noterade på reglerad marknad och inom bank eller försäkring).

Syftet med regleringen var att

  • öka transparensen för investerare  
  • stärka revisorernas oberoende 
  • öka konkurrensen på revisionsmarknaden  
  • stärka tillsynen över revisorer och företag. 

Vad har hänt på tio år – och hur ser framtiden ut?

I slutet av januari 2024 arrangerade CEPS (Centre for European Policy Studies) tillsammans med Mazars en paneldiskussion kring vad som hänt under de tio åren och hur framtiden för revision och revisorer ser ut. I panelerna deltog representanter för Europakommissionen, revisionsbranschen, investerare och akademin.  

Mer omfattande rapportering ökar transparensen

Transparensen från revisonen har ökat efter reformen, det var panelen enig om. Revisionsberättelser innehåller numera beskrivningar av särskilt betydelsefulla områden och rapporteringen till revisionsutskotten är mer omfattande.  

Fokus på oberoende ger ingen höjning av kvaliteten

Oberoendefrågorna har fått ett större fokus, främst genom rotationsregler och tillhandahållandet av icke-revisionstjänster till revisionskunder. Men, när det gäller rotationsreglerna finns det inte någon tydlighet i att det leder till högre kvalitet i revisionerna. Viss forskning visar till och med på motsatsen.  

Svårt för nya revisionsbyråer att konkurrera

När det gäller ökad konkurrens på revisionsmarknaden har reformen inte lett till önskat resultat, i vissa länder har den till och med haft motsatt effekt med minskad konkurrens En fråga som lyftes av panelen var, att när det blir mer och mer reglerat kring revision av bolag av allmänt intresse blir det svårare för nya revisionsbyråer att ta sig in i det segmentet.  

Mer att göra när det gäller tillsyn

Tillsynen över revisorer skiljer sig mellan olika länder. Den paneuropeiska organisationen för tillsynsmyndigheter, CEAOB, har kommit en bit på väg för att samordna tillsynen men det finns mer att göra.  

CSRD en utmaning

Under paneldiskussionen om framtiden för revision och revisorer diskuterades naturligtvis hållbarhetsrapportering och granskning av den. CSRD är en utmaning för både dem som rapporterar och för oss som granskar. Panelen var enig kring att regelverket är omfattande och att det kommer ta tid att få till en rapportering och granskning som är jämförbar mellan olika företag och med tillräcklig kvalitet på den data som redovisas.  

Flera områden ska granskas

Panelen konstaterade också att EU i allt större utsträckning vill att revisorer eller andra fristående aktörer ska granska eller verifiera regelefterlevnad enligt EU:s direktiv och förordningar. Det gäller inte bara hållbarhet utan också inkomstskatterapporter (inom ett par år), Digital Services Act (som berör ett tjugotal digitala plattformar i Europa), CSDDD (företagens riskbedömning av dess påverkan på klimat och andra hållbarhetsfrågor för hela värdekedjan) och gröna obligationer. Sammantaget är framtiden för revision och granskning alltså ljus.  

Så långt referat av vad som diskuterades. Vad är då mina reflektioner? Transparensen från revisorer har ökat och oberoendet så som definierat i reformen har också ökat. Om kvaliteten på revisionen har ökat som följd av detta är mer oklart.  

Kommer möjligheten att göra nationella anpassningar att minska?

Panelen refererade bland annat till forskning som indikerar att det till och med kan vara så att kvaliteten kan bli högre när revisionsbyrån också utför andra tjänster än revision. Den framförde också att reglerna kring rotation och icke-revisionstjänster ger medlemsstaterna relativt stora möjligheter till nationella anpassningar. Vad vi kan vänta oss framåt är troligen att reglerna inom Europa kommer att harmoniseras. Jag hoppas att det blir åt det håll Sverige valde att gå vid införandet, det vill säga att tillåta upp till 20 år för noterade företag och att tillåta vissa av de förbjudna tjänsterna utanför revisionen. Risken för motsatsen är dock överhängande.  

Revisionsmarknaden segmenteras

Konkurrensen inom segmentet för företag av allmänt intresse har inte stärkts, snarare tvärt om. Ökade krav på revisionen i detta segment från EU och andra håll leder till att revisionsmarknaden blir mer segmenterad, dels genom att mellanstora byråer väljer att inte ta på sig företag av allmänt intresse, dels för att de stora byråerna inte längre är aktiva inom SME-segmentet.  

Många frågor kring hållbarhetsredovisningen

Hur kommer de initiala utmaningarna med hållbarhetsredovisningen ta sig uttryck? Alla i panelen var ense om att det kommer ta tid att få det bra. Kommer företagen att beskriva vilka svårigheter de har haft med att sammanställa rapporten och hur ska den som granskar ställa sig till det i sin rapportering? Kommer vi se modifierade uttalanden från revisorer i större utsträckning? Inom finansiell revision av de berörda företagen är ju modifieringar mycket ovanliga. Hur kommer tillsynsmyndigheter att agera? Det är inga enkla frågor att svara på, men nog så viktiga.  

Revisorer och myndigheter behöver anpassa sig tll ökad efterfrågan

Att granskning från revisorer och andra efterfrågas mer och mer är bra. Förtroende är viktigt för att näringsliv och samhälle ska fungera och på justa och lika villkor för alla. Vi ser signalerna från EU, men också på nationell nivå. Vi revisorer behöver därför bli bättre på att möta behoven av granskning och myndigheterna behöver bli bättre på att förstå vad som kan granskas och hur. Det behöver finnas tydliga kriterier att granska mot.  

Så, mycket har hänt på tio år. Och framåt kommer vi nog se än större förändringar. I juni är det val till Europaparlamentet och en ny kommission kommer att tillsättas. Vi får se vilka frågor den vill driva som berör vår bransch. En sak är i alla fall säker – revision och revisionsyrket kommer att fortsätta vara spännande!  

 

Björn Irle är auktoriserad revisor på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om aktuella frågor kopplade till revision och FAR:s internationella arbete. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

bjorn.irle@far.se
010-405 22 54

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen