2023-06-19
FAR-bloggen

Vad är en hållbar byrå?

Vad menar vi när vi pratar om den hållbara byrån och hur blir man en hållbar byrå? Det är frågor som dyker upp allt oftare, inte minst i samband med Årets framtidsbyrå där en av kriterierna för nominering har varit att byrån är hållbar/har ett hållbarhetsarbete.

Några av definitionerna för “hållbar” är varaktig, välgrundad, bärkraftig och stabil. För företag innebär det att vara affärsmässig, tänka långsiktigt och agera ansvarsfullt.

Inkludera social och miljömässig hållbarhet

Det är inget nytt för vår bransch, men det som tillkommer när vi pratar om hållbar utveckling är att inkludera de sociala och miljömässiga delarna. Hur gör du som byråledare då detta på ett enkelt sätt? Mitt förslag är att börja med en enkel riskanalys.

Rekrytera kompetens är en hållbarhetsutmaning

Vilka risker finns för att byrån inte kan fortsätta bedriva sin verksamhet och ha en sund ekonomi? En väsentlig risk är att inte ha, för uppgiften, kompetent personal. Det finns ett generellt problem med kompetensförsörjning i branschen och svårigheter med att rekrytera, och behålla, personal innebär en risk inte bara för enskilda byråer utan också för branschen som helhet.

Detta är både en hållbarhetsutmaning och en hållbarhetsmöjlighet för byråerna. En hållbar byrå identifierar denna risk och vidtar åtgärder för att minska riskerna. Många byråer arbetar till exempel aktivt med arbetsmiljöfrågor för att personalen ska må bra och trivas. Det kan vara en konkurrensfördel för att attrahera ny personal och få den att stanna.

Mäta och jämföra över tid

För att kunna se om vidtagna åtgärder är relevanta och faktiskt minskar de identifierade riskerna behöver resultatet mätas och jämföras över tid. Lämpliga sociala KPI:er kan vara sjukfrånvaro eller frisknärvaro, personalomsättning, medarbetarnöjdhet och antal återvändare. Men det kan även synas i engagemang och delaktighet, som kan mätas i närvaro på möten och i arbetsgrupper, befordringar, samt i leveranser och kundnöjdhet.

Öka byråns positiva påverkan i samhället

Den sociala hållbarheten kan även sträcka sig utanför den egna verksamheten och utgår då inte från verksamhetens risk utan tar avstamp i byråns möjligheter att öka sin positiva påverkan. Det kan exempelvis vara olika former av samhällsinsatser eller pro bono-uppdrag och att stötta en organisation genom arbetsinsatser eller gåvor.

Analysera negativ påverkan på miljön

Det är vanligt att man tänker på miljöfrågor när man pratar om hållbarhet. Det är en allmän gemensam risk där alla verksamheter i samhället behöver analysera sin negativa påverkan och hur den ska kunna minskas. 

I vår bransch har vi generellt inte någon stor miljöpåverkan men det finns områden som branschen kan arbeta med.  Den definierade risken kan vara att byråns verksamhet bidrar till oförändrad eller ökad miljöpåverkan. Några exempel kan vara att fastställa åtgärder för att minska miljöpåverkan för resor, inköp, energi och att tänka cirkulärekonomiskt.

Analysen kräver system för registrering av data

För att kunna mäta resultat av åtgärderna behöver byrån troligen ställa krav på sina leverantörer, så att eventuell miljöpåverkan framgår på fakturor eller rapporteras på annat sätt. Byrån kan sedan upprätta ett system för att registrera denna data, till exempel i redovisningsprogrammet eller i separata verktyg.

Kommunicera den hållbara byrån

Ett sista steg som den hållbara byrån behöver göra är att kommunicera sitt hållbarhetsarbete så att kunder, medarbetare och andra intressenter får information om hur byrån arbetar med hållbarhet. Det kan sannolikt också generera nya kunder och medarbetare.

Hållbarhetsredovisningen bör omfatta en avgränsad period, förslagsvis byråns räkenskapsperiod och beskriva processen, byråns mål, aktiviteter för att nå målen och resultatet av dessa aktiviteter. Samma grundprinciper gäller som vid finansiella rapporter; informationen ska vara korrekt, jämförbar, balanserad och ge en rättvisande bild av utvecklingen.  

Eget hållbarhetsarbete bra grund för nya affärer

Ytterligare en fördel med att vara en hållbar byrå är att det blir lättare att börja arbeta med kundernas hållbarhetsfrågor när man har egen erfarenhet. Lyssna gärna på FAR-podden "Hållbarhet i den egna byrån", där representanter från två av FAR:s medlemsbyråer delar med sig av sina erfarenheter.

 

Yvonne Jansson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till kvalitet och hållbarhet. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

yvonne.jansson@far.se
08 506 112 56

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen