2023-06-29
FAR-bloggen

Så bedömer du fortsatt drift

Såväl K2 som K3 och IFRS bygger på principen om fortsatt drift, det vill säga att företaget ska överleva under en överskådlig framtid.

I K3 och IFRS är perioden minst tolv månader från balansdagen, i K2 är det fram till att ett beslut finns om att avveckla verksamheten. Revisorn ska i sin revision bedöma dels att det är rätt att tillämpa principen om fortsatt, drift dels om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Det här är i sig inget nytt, men vi har den senaste tiden fått fler och fler frågor om fortsatt drift i FAR:s medlemsrådgivning. Jag tänker inte gå in i detalj på hur revisorn ska rapportera kring fortsatt drift, i stället vill jag lyfta fram skillnaden mellan fortsatt drift och kapitaltäckningsreglerna i aktiebolagslagen (ABL).

Tillgång till likviditet och finansiering

Fortsatt drift enligt redovisningsramverken handlar främst om tillgång till likviditet och finansiering, vilket skiljer sig mot kapitalbristreglerna i ABL. Det är det förstnämnda revisorn ska bedöma enligt ISA 570. Det finns en välformulerad och tydlig artikel av Håkan Malmström och Bo Hjalmarsson från 2017 på FAR Online – läs den.

Förbrukat aktiekapital

Om ett aktiebolags kapital är förbrukat ska styrelsen enligt ABL vidta ett antal åtgärder; upprätta kontrollbalansräkning, eventuellt kalla till stämma och så vidare. Att kapitalet är förbrukat behöver däremot inte nödvändigtvis innebära att det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till fortsatt drift. Företaget kan ju ha tillgång till finansiering för att betala sina skulder och fortsätta verksamheten.

Givetvis kan det finnas ett samband mellan att företaget går med förlust och att pengarna tagit slut. Det gäller dock för revisorn att hålla isär frågorna och förstå situationen i det aktuella fallet.

Stöd för bedömning av fortsatt drift

Det finns bra hjälp att få kring bedömningen av fortsatt drift på FAR Online!

I RevR 705 finns en bilaga 4 med ett beslutsträd som hjälp i bedömningen av fortsatt drift och eventuell rapportering i revisionsberättelsen. Beslutsträdet kan hjälpa revisorn både vad gäller krav på upplysningar från företaget och när och hur revisorn ska rapportera kring fortsatt drift.

Fortsatt drift är en fråga som varit upp till diskussion inom redovisning och revision länge. Just nu skriver vi på FAR ett svar till IAASB:s förslag på omarbetning av ISA 570. Jag återkommer om det när vi lämnat in det remissvaret.

Björn Irle är auktoriserad revisor på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om aktuella frågor kopplade till revision och FAR:s internationella arbete. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

bjorn.irle@far.se
010-405 22 54

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen