2023-12-15
FAR-bloggen

Vassa skatteråd inför årsskiftet

Skatterådgivare på FAR:s medlemsbyråer har de senaste veckorna hållit sina traditionella skatteseminarier inför årsskiftet. Vad tänka på, vad göra inför kommande år? Och vad göra redan 2024?

Jag har deltagit på flera av seminarierna, ingen nämnd och ingen glömd. Genomgående har de blivit mer värdefulla än tidigare. De kortsiktiga, ”smarta råden”, är nu färre än tidigare och de långsiktiga lite mer strategiska och företagsekonomiska råden i stället fler. Detta i takt med tiden.

Internationella regler för de stora och 3:12 för de små

Skillnaden mellan seminarier som vänder sig till större respektive mindre företag och dess ägare har också blivit större. En lavin av nya internationella regler fortsätter att påverka större företag, medan 3:12-reglerna alltjämt är viktigast för mindre företag.

En annan fråga på seminarierna är de ändringar och nyheter som kom i budgeten för 2024. Den listan måste stämmas av. Bland annat berörs FoUavdrag-et på arbetsgivaravgifter och expertskatten.

Hållbart förhållningssätt gäller alla

Givetvis finns det också gemensamma nämnare, främst vikten av ett hållbart förhållningssätt även till skatter. På detta ställer nu både samhälle, investerare och större företag allt högre krav. Ordet ”upplägg” hörde jag inte nämnas i år!

Sammantaget har råden blivit mindre dramatiska jämfört med för 10 – 20 år sedan. Det är färre måsten inför årsskiften och i stället fler överväganden, fler rutiner som ska finnas på plats för att visa att företag gör rätt. Lagstiftningstakten på det nationella planet har samtidigt saktat in och därmed har de skarpa frågorna blivit färre. I stället har den internationella lagstiftningstakten ökat dramatiskt, vilket främst berör större företag med verksamhet utomlands, men indirekt även mindre företag. Detta speglar väl OECD:s övergripande mål just nu - att bekämpa internationell skatteplanering. Sådana förslag sysselsätter även finansdepartementet.

Minimiskatt största frågan för stora bolag

Vilka frågor har då varit uppe och vilka råd har givits?

Den nya lagen om tilläggsskatt som införs den 1 januari 2024 för större koncerner som inte betalar minst 15 procent i faktisk bolagsskatt, i Sverige eller i andra länder där man är verksam, har toppat listan när det gäller större företag. Hur ska skatten beräknas och hur ska underlag samlas in? Skatten ska dessutom beräknas utifrån redovisat resultat. Under de tre första åren finns vissa övergångsregler som underlättar. OECD fyller också löpande på med nya rekommendationer som måste beaktas.

För större företag handlar det generellt nu mycket mer om att visa att man gör rätt och betalar rätt skatt, så kallad compliance, än att finna kryphål i lagen. Här är Auktoriserade Skatterådgivare FAR väl lämpade! Ofta tillsammans med revisorer och redovisningsspecialister.

FAR:s självskattningstest för hållbarhet ger vägledning

En fråga som ökar i betydelse för större bolag är hållbarhetsredovisningar även av skatter. Med det avses att företag öppet redovisar sin skattepolicy, vilka skatter man betalar och på vilken nivå beslut om skatter fattas. Detta blir allt viktigare i samband med överlåtelser av företag och vid kapitalanskaffningar.

Som stöd för företag och rådgivare har FAR tagit fram ett självskattningstest för hållbarhet som ligger öppet på FAR:s webbplats. Redovisningsmallen för skatter GRI 207 är också ett utmärkt hjälpmedel. Både compliance och hållbarhet rymmer mycket insamling av data som företag idag måste kunna hantera. Tillsammans med sina rådgivare!

DAC 7 innebär ny rapporteringsskyldighet

I övrigt är det mycket avrapportering från EU om vad som händer i aktuella frågor. Något direktiv om krav på skalbolag är inte klart, inte heller något krav på registrering av skatterådgivare, inget direktiv om innehållande av källskatt på utdelningar, inga krav på skattesänkningar på avkastning på eget kapital eller någon extra bolagsskatt på större internationella koncerner. I alla dessa förslag pågår arbetet. Däremot införs en rapporteringsskyldighet vid årsskiftet för plattformsföretag som förmedlar tjänster och varor på nätet, DAC 7.

3:12-reglerna i fokus för mindre företag

För mindre, ägarledda, företag är de så kallade 3:12-reglerna som alltid i fokus. Och här går det att göra onödiga misstag om ägaren inte ser upp före årsskiftet! Vilken egen lön måste tas ut under 2023 för att kunna maximera kapitalbeskattad utdelning, det så kallade gränsbeloppet, under 2024 eller senare? Vilka företagare omfattas av reglerna?

Här är rekommendationen från rådgivare alltid att ta minst en timmes avstämning med kund för att gå igenom dessa frågor, och frågor som entreprenören inte själv tänker på att ställa. Nya domstolsavgöranden tillkommer varje år som kan förändra förutsättningarna, liksom ställningstaganden från Skatteverket.

Ägarförändringar ger många frågor

 Ska ägarförändringar göras före eller efter årsskiftet? Ska nya bolag bildas före årsskiftet? Underskott är också alltid en fråga att stämma av i anslutning till ägarförändringar. Ska fastigheter säljas, stäm av momsen – och så vidare…

Fyra statliga utredningar inom skatteområdet

Även för 2024 finns det många frågor att hålla ”span” på där nyheter väntar. I alla dessa frågor framför FAR löpande synpunkter i olika forum, i remissvar, som experter i utredningar och vid konferenser så att reglerna blir tydliga och väl tillämpbara.

På seminarierna berördes fyra pågående statliga utredningar som ser över frågor inom skatteområdet och där FAR har experter med i tre av utredningarna. 3:12-utredningen kommer med förslag till ändrade regler i maj 2024. Dessa kan införas 2025 och berör omkring en halv miljon företagare. Dessutom utreds FoU-avdraget, aktiebolags möjligheter att skänka pengar till välgörande ändamål och ränteavdragsbegränsningsreglerna i aktiebolag. Auktoriserade Skatterådgivare FAR kommer att fortsätta att ge initierade och värdefulla råd.

I nästa blogg, efter årsskiftet, spanar jag själv på vilka frågor som står i fokus under 2024.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen