2023-08-17
FAR-bloggen

Skatterådgivarna inom FAR väl positionerade att möta ny beskattning inom EU

Beskattningen inom EU förändras snabbt. Nya regler berör främst större internationella bolag, men även de mindre bolag som handlar över gränser eller är underleverantörer. Skattegränser suddas successivt ut när unionen ska stärkas och möjligheter till skatteundandragande minskas.

IFA, International Fiscal Association, är det forum där ”alla” – regeringar, skattemyndigheter, EU, OECD, akademi, företag och rådgivare – möts för att diskutera läget i aktuella skattefrågor. Under juli samlades IFA Europa för att diskutera och gå igenom de regler som införts under senare år för att motverka så kallad aggressivt skatteundandragande inom EU och ytterligare förslag som ligger i pipeline.

Reglerna har införts inom ramen för BEPS – projektet, Base Erosion and Profit Shifting, under de senaste tio åren. De utgörs främst av flera ATAD direktiv, Anti Tax Avoidance Directive, och ett antal DAC direktiv, Directive on Administrative Cooperation, med omfattande upplysningsskyldigheter till skattemyndigheter som sedan utbyter information med varandra.

Regler överlappar varandra

Den kritik som nu börjar riktas mot dessa regler är att de ofta överlappar varandra och att direktiven implementeras på olika nivåer i olika länder utifrån en bestämd miniminivå. Reglerna blir därmed svåröverskådliga och oklara att tillämpa. De är ofta utformade som en GAAR, en generalklausul, vilket gör att de till sin natur blir vaga. Skattemyndigheterna har dessutom ofta svårt att ta emot informationen och utbyta den med andra skatteverk. Informationer lämnas i onödan. Reglerna har i vissa fall senare även underkänts i domstol. Rättssäkerheten brister således. Bolagens kostnader för regelbördan har också ökat kraftigt i takt med denna utveckling.

En effekt är samtidigt att reglerna tillsammans har skrämt företagen till ett ändrat agerande; ”Bolagen har så fullt upp med att se till att de följer alla nya regler, compliance, att de inte hinner skatteplanera”, som representanten för en skattemyndighet uttryckte saken i en paneldiskussion. Detta är i linje med FAR:s erfarenheter, vilket vi framfört i konsultationer med EU-kommissionen och finansdepartementet kring förslag om nya regler.

Vilka regler står då näst på tur att införas?

Ett axplock:

  • En minimiskattesats på 15 procent för större internationella koncerner där implementeringen inom EU i dagsläget ska vara klar under 2023. (Pillar 2).
  • Ett direktiv om att krav på viss verklig substans i holdingbolag ska finnas och redovisas till skattemyndigheter. EU räknar med att slutföra behandlingen av förslaget under hösten 2023. (UNSHELL).
  • Ett direktiv som förbjuder rådgivning om aggressiv skatteplanering och en eventuell registrering av rådgivare. Detta kommer upp på agendan när skalbolagsdirektivet är klart. (SAFE).
  • En gemensam bolagsskattebas för större bolag inom EU baserad på redovisning enligt IFRS. (BEFIT).

Återstår att se hur det går med dessa förslag mot bakgrund av kritiken ovan mot de regler som hittills införts. För att nya regler ska kunna motiveras måste de ha förutsättningar att bli effektiva. Om det råder enighet!

Oavsett fortsatt utveckling är det uppenbart att Auktoriserade Skatterådgivare FAR i dag står mycket väl rustade i den internationella skattemiljön som nu direkt, eller indirekt, berör flertalet svenska aktiebolag och deras ägare.

Vad är det då som på marknaden talar för Auktoriserade Skatterådgivare FAR?

  • Internationell företagsbeskattning vilar alltmer på redovisning, IFRS. Kollegor med denna kunskap finns ofta under samma tak.
  • Antalet processer och behov av konfliktlösning ökar med antalet nya regler. Här finns kunskap och utvecklade internationella nätverk inom byråerna.
  • Compliance, ”regelgranskning”, och insamling av data ökar snabbt. Det kräver enheter som kan bygga upp datasystem för detta, ofta kopplade till redovisningen.
  • Behovet av etik för att skapa förtroende ökar likaså.

Blir EU-regler globala?

Internationellt står det och väger lite just nu. Ska EU förmå samordna sina regler med OECD och resten av världen, eller kommer de initiativ vi sett inom unionen att i slutändan förbli regionala regler inom EU?

Oavsett utgång så står FAR:s medlemmar mycket väl rustade. Det gäller bara att följa den nya ”ekonomiska” utvecklingen, den så kallade geopolitiken, som i allt högre grad påverkar skattepolitiken. Spännande! Dialogen med kund både kräver mer och blir intressantare.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen