2023-04-18
FAR-bloggen

Med örat mot rälsen ökar möjligheterna att påverka

Revisions- och rådgivningsbranschen påverkas alltmer av regler som formas utanför Sverige. FAR har därför sedan något år valt att engagera sig i Internationella Handelskammarens (ICC) skattegrupper, både i den nationella och den internationella gruppen. I den senare är jag nu medlem. ICC arbetar för att genom förutsebara och väl tillämpbara regler främja fri handel mellan länder.

Viktigt att vara med och på verka från början

Syftet med FAR:s internationella engagemang är att närmare kunna följa och påverka de nya skatteförslag som arbetas fram inom EU och OECD. Vi behöver lägga örat mot rälsen i ett tidigt skede för att kunna vara med och påverka från början. FAR är även med och påverkar senare i processen genom remissvar på konsultationer från Bryssel och Paris, innan förslagen slutligen landar på riksdagens bord i Stockholm.

Fler initiativ till att reglera beskattningen

Bakgrunden till att lagstiftningen nu i snabb takt ”flyttar ut” är den ökade internationaliseringen av ekonomin. Samtidigt som handeln ökar tas också fler initiativ för att reglera beskattningen av företag. Det i sin tur kräver större samordning av skatteregler, ytterst för att förenkla för näringslivet inom EU men även för att motverka möjligheter till den aggressiva skatteplanering som kan uppkomma när regler i länder är olika.

Flertalet av dessa regler kommer att införas i Sverige på olika sätt. Att vara väl informerad stärker branschens ställning och är en förutsättning för trovärdighet hos rådgivaren.

Aktuella frågor inom ICC

Nyligen höll ICC sitt internationella vårmöte, i anslutning till FN:s skattegrupps motsvarande möte. De frågor som togs upp inom FN är dock bredare och med större fokus på utvecklingsländernas situation och förutsättningar. Att skatteregler är nationellt väl tillämpbara och förutsebara är centralt för svenska internationella koncerner med försäljning och tillverkning utomlands.

Vilka frågor var då uppe på ICC-mötet som direkt påverkar svenska auktoriserade skatterådgivare och revisorer?

Inom EU finns konkreta planer på att reglera alla personer som på något sätt ger råd om skatter, SAFE-förslaget. Reglering ska ske genom att alla rådgivare registreras eller att råd som anses vara ”aggressiv skatteplanering” i någon form förbjuds, med sanktioner som följd – antingen böter eller att rådgivarna utesluts ur registret, alternativt svartlistas på något sätt. Bakgrunden är den skatteplanering som uppmärksammats under senare år genom olika ”läckor”.

I direkt dialog med EU-kommissionens representant framfördes vid mötet från näringslivet att en registrering inte är möjlig att införa. Ska vissa råd förbjudas måste gränsen för det otillåtna vara både konkret och tydlig och därtill vila på principen ”rule of law” samt vara lagreglerad på samma sätt som den svenska skatteflyktslagen. Ett utkast till EU-direktiv ska komma den 7 juni i år. FAR bevakar detta.

Nytt direktiv som ska definiera skalbolag inom EU. Direktivet kommer att ställa ökade krav på substans i ägarbolag liksom på dokumentation och påverkar möjligheterna att lämna skattefri utdelning mellan bolag. Sverige kommer under sitt ordförandeskap att lägga fram förslaget, så att detta kan antas av EU i höst. Enighet om innehållet uppges nu råda inom EU.

EU-direktivet om en ny minimiskatt för aktiebolag på 15 procent, pillar 2. Processen att införa detta i medlemsländerna pågår, så även i Sverige. Inom OECD är dock ännu inget klart och man arbetar frenetiskt med att utforma reglerna så att även lagstiftare i de större länderna USA, Indien och Kina inför reglerna utifrån den principöverenskommelse som i dag finns mellan regeringar i 140 länder. Frågan kompliceras även av att USA nyligen lagt fram ett förslag med omfattande skattesubventioner för inhemska gröna investeringar, IRA. Många utvecklingsländer vill också stimulera inhemska investeringar genom skatteincitament av olika slag, något som kan försvåras med minimiskatten. Då skattebasen beräknas utifrån redovisningen, IFRS, menar många att detta flyttar skatteplaneringen till redovisningen för att undvika minimiskatten. Verkar inte osannolikt.

Förslaget om en ny global skatt på så kallade digitala tjänster, pillar 1. Även här arbetar tjänstemännen inom OECD vidare och det är högst tveksamt om detta blir verklighet. Alternativet är olika nationella skatter i många länder. Även det ökar behovet av initierad rådgivning.

En harmonisering av bolagsskattebasen för större bolag, BEFIT-förslaget. Allt fler tilltalas av tanken och tror att den nu är realistisk utifrån de nya redovisningsbaserade Globe-regler som ska användas för att beräkna skatten i pillar 1 och 2. Ligger dock ännu några år bort.

Gemensamma regler för beskattning av så kallade remote workers. En snabbt växande fråga i takt med den digitala utvecklingen. När ger en anställd som arbetar från annat land arbetsgivaren fast driftsställe där? Var ska den anställde eller dennes företag beskattas? Var ska arbetsgivaravgifter betalas? Vad gäller arbetsrättsligt? Frågorna är många.

FAR bevakar medlemmarnas intressen

Detta var ett axplock av de frågor som ICC arbetar med. FAR följer frågorna löpande och bevakar medlemmarnas och branschens intressen i flera olika sammanhang. Detta diskuteras internt både i FAR:s strategigrupp för skattefrågor och i den särskilda remissgruppen för skattefrågor. Resultatet av arbetet ser vi när reglerna väl implementeras i Sverige. Tillämpningen följer vi sedan upp vid direkta dialoger med Skatteverket.

 

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen