2022-09-26
FAR-bloggen

Gemensamt skattesystem inom EU?

EU-kommissionen har stora planer för framtidens beskattning i medlemsländerna. Vid en konferens med International Fiscal Association (IFA) nyligen redovisades fyra huvudområden som kommissionen nu arbetar med. Utifrån rubrikerna kan framtiden vara närmare än vi tror.

Här är EU-kommissionens fokusområden för direkt beskattning av företag.

  1. A global Tax Reform and Corporate Tax Reform. Denna rymmer bland annat förslagen om en avdragsrätt för ökning av eget kapital, DEBRA, och förslaget om en lägsta faktisk bolagsskatt på 15 procent, pillar 2.
  2. The future of anti-tax avoidance. Denna del rymmer det så kallade skalbolagsdirektivet, unshell, och en obligatorisk registrering av personer som lämnar skatteråd eller en begränsning av vilka råd som får lämnas, SAFE.
  3. Administrative Cooperation and Compliance. Denna del rymmer bland annat DAC 6 om obligatorisk upplysningsskyldighet vid gränsöverskridande transaktioner som nyligen införts och den upplysningsskyldighet för plattformsföretag om kunders transaktioner över en viss nivå. Därtill måste nu länderna införa en publik land för land-redovisning av olika skatteuppgifter. I Sverige arbetar vi nu med att införa båda dessa regler. Detta för att skattemyndigheter i medlemsländerna lättare ska kunna samarbeta för att upptäcka skatteundandraganden.
  4. Taxation of Energy and Green taxation. Det senare ska i allt högre grad genomsyra bolagsbeskattningen genom olika avdrag och incitament.

Uppdragen, som är väl förankrade innan man sätter i gång, kommer både från medlemsländerna och från EU-parlamentet.

Aktuella frågor för FAR

Lite mer om några delar i denna agenda som FAR arbetar mycket med just nu. Alla dessa har FAR lämnat remissvar på eller arbetat med på annat sätt via direktkontakter i Bryssel. FAR:s synpunkter är genomgående av mer teknisk karaktär, inte politiska, med syftet att reglerna ska utformas på ett ändamålsenligt sätt och vara enkla att tillämpa.

DEBRA

Innebär en avdragsrätt mot bolagsskatten för bolag som ökar sitt eget kapital. Ska finansieras genom begränsad avdragsrätt för räntor. Intrycket är att de större företagen inom EU är emot detta, liksom även Sverige. En i grunden nationell fråga. FAR är positivt, givet att avdragsrätten för räntor inte begränsas. I förlängningen ligger det att det är många som vill se en helt gemensam bolagsskattebas inom EU, ett förslag som hittills stoppats, bland annat av Sverige.

Unshell

Bolag som anses vara skalbolag ska inte ses som ”riktiga” bolag utifrån en genomsynsprincip. De föreslagna reglerna för att definiera ett skalbolag är ytterst komplexa, vilket FAR framfört till kommissionen.

SAFE

Detta är ett förslag om att reglera all rådgivning som avser ”aggressiv” skatteplanering. Särskilda regler diskuteras kring vilken rådgivning som ska anses vara tillåten. Ännu är tankarna från kommissionen mycket vaga. FAR lämnar i dagarna in sitt remissvar. Ursprungligen var tanken att skatterådgivare, ”enablers”, skulle registreras för att framtida undandraganden, liknande dem som kom fram i LuxLeaks och Pandora papers, inte ska kunna upprepas. Inom FAR omfattas Auktoriserade skatterådgivare FAR och revisorer redan av tydliga etiska regler vid tillämpning av materiella regler.

Pillar 2, minimiskatten för aktiebolag

Svenska regler för denna skatt arbetas just nu fram. FAR är representerad i utredningen genom Peter Lindstrand. Utmaningen är att begränsa komplexiteten i nya regler. Inget är beslutat än och tanken möter alltjämt motstånd. Förslaget drivs hårdast av Frankrike.

Offentlig land-för-land-rapportering av skatter

Även här pågår ett lagstiftningsarbete i Sverige där uppgifter ur redovisningen ska rapporteras på visst sätt. FAR har varit representerad i utredningen genom Pernilla Lundqvist och lämnar i dagarna in sitt remissvar på föreslagna svenska regler. Redan i dag finns skatterättsliga deklarationsregler för denna rapportering. Denna deklaration är dock inte offentlig. I stort förväntas den nya rapporteringsskyldigheten överensstämma med den tidigare.

Cooperative Compliance

Syftar på samarbete mellan skattemyndigheter om krav på att bolag inför skattemyndigheter öppet redovisar ”allt”. Detta samarbete har hittills kommit mycket längre nere på kontinenten än uppe i Norden, men är på väg in även här. Utgångspunkten för granskningen är ofta bolagens skattepolicy och hur denna följs i olika länder.

Energy and Green taxation

Här är det svårt att enas inom EU. Därtill måste hänsyn tas till konkurrens från länder utanför EU. Ska sedan morot eller piska användas för att minska negativ miljöpåverkan?

Gemensam bolagsbeskattning påskyndas

Hur sammanfattar man det som EU nu arbetar med? Sannolikt är tankar och förslag tillsammans mycket längre gångna än de flesta av oss känner till. Utvecklingen mot en i praktiken gemensam bolagsbeskattning inom EU, som i ett första skede berör främst större bolag, påskyndas nu av erfarenheter av pandemin, krig och med det störningar av handel liksom en inflation som måste bekämpas gemensamt. Inget av detta trodde vi skulle kunna inträffa för bara några år sedan.

För Auktoriserade Skatterådgivare FAR innebär det att ökad rådgivning kommer att efterfrågas kring om bolag gjort rätt eller inte samt att dokumentera detta, så kallad compliance.

Våren 2023 är Sverige ordförandeland i EU och får därmed möjligheten att leda utvecklingen och ta initiativ i de frågor som jag här har nämnt.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen