2022-11-07
FAR-bloggen

EU driver företagens behov av ökad och annorlunda skatterådgivning

”Skatterådgivare som försöker sälja någon liten fiffighet göre sig inte längre besvär!” Den bilden börjar nu växa fram hos dem som nära följer svenska internationella företag. ”Compliance, regelefterlevnad, är nu allt för företagen!”

Näringslivets experter vittnar om en kursändring i synen på syftet med skatterådgivning. Samtidigt ökar företagens kostnader för regelefterlevnad enligt rapporter från både EU och OECD under våren 2022. En paradox kan tyckas, men också en del av förklaringen till den så kallade ”europeiska sjukan” med låg ekonomisk tillväxt och sjunkande BNP som Europa lider av. Nu riskerar även Sverige att dras med.

Vad är det som händer inom EU när det gäller beskattning just nu? Vad behöver Auktoriserade Skatterådgivare FAR förstå?

Med anledning av dessa frågor har jag nyligen varit på resande fot. Av de 14 senaste skatteremisser som FAR svarat på kommer elva direkt från EU. Då måste man förflytta sig från Stockholm för att söka förståelse. Och det har varit informativa diskussioner både inom Internationella Handelskammarens skattegrupp och revisionsbranschens egen organisation Accountancy Europe, ACE.

EU och OECD påverkar svenska skatteregler

Några exempel där EU och OECD påverkar svenska skatterådgivare och deras kunder är följande:

  • Källskatter på utdelningar till utländska ägare. Ska skatt dras av och innehållas? Såväl ett nytt direktiv som ny svensk lagstiftning är på gång. Just nu är det tveksamt om det blir varken klarare eller enklare.
  • Skalbolag. Likaså här, ett nytt direktiv ska avgöra vilka aktiebolag som är ”riktiga aktiebolag.” Förslaget ställer omfattande krav på dokumentation av substansen i ägarbolaget.
  • En ny särskild bolagsskatt på de största internationella koncernerna. Blir det någon sådan och på vilken skattebas ska skatten beräknas? Här vävs redovisning och skatt samman på ett nytt sätt.
  • En lägsta bolagsskatt på 15 procent inom de största koncernerna. Här går det minst 13 frågor på dussinet om hur EU:s direktiv ska realiseras. FAR är representerad i den svenska utredning som just nu arbetar med att implementera direktivet, trots att detta ännu inte är antaget av alla medlemsländer. I bakfickan har kommissionen både en plan B och en plan C…

Gemensamt för dessa exempel är att de kräver en ny och omfattande dokumentation i företagen, vilket i sin tur kräver att nya redovisningsrutiner och nya datasystem tas fram med mycket kort framförhållning.

Fler områden med många frågetecken

  • EU föreslår ytterligare begränsningar av avdragsrätten för kostnadsräntor i aktiebolag. Samtidigt utreds frågan i motsatt riktning i Sverige. Även i den utredningen är FAR representerad.
  • Ytterligare åtgärder mot ”aggressiv skatteplanering”. Begreppet är inte definierat, ändå arbetar EU aktivt med frågan. Den här gången övervägs både registrering av skatterådgivare, inklusive revisorer med flera, och förbud mot skatteråd av viss karaktär. Efter en första konsultation ska kommissionen återkomma med ett skarpt förslag sommaren 2023. FAR bevakar givetvis frågan noga.
  • ESG och hållbarhet. Inom ramen för bolagens styrningsmodell ska skatter framöver behandlas och rapporteras i bolagens styrelser. Både parlamentet och kommissionen säger att de på så sätt förväntar sig ökad publik information om bolagens skattepolicier, något som skattemyndigheterna i nästa steg kan ha som utgångspunkt för skatterevisioner. Ännu finns inte några skarpa rekommendationer eller lagkrav, men förväntningarna är högt ställda hos EU, hos en snabbt ökande andel av marknaden och hos investerare. Inom FAR håller vi just nu på att tillsammans med medlemmar ta fram ett självskattningstest för företag och rådgivare. Syftet är att på frivillig basis kunna möta dessa förväntningar.
  • Återupptagen så kallad ”frivillig samverkan” mellan skatteverk och bolag, enhanced cooperation, i samma anda som arbetet med ESG och hållbarhet. På kontinenten har denna process kommit betydligt längre än i Sverige. Här initieras nu lagändringar, så att modellen ska fungera även här.
  • Moms. Nya redovisningsrutiner strömlinjeformas inom EU för att förebygga fusk.

Listan kan göras betydligt längre. Den initierade inser att bakgrunden är det internationella samarbete mot internationell skatteplanering inom projektet Base Erosion and Profit Shifting, Beps, som startades för omkring tio år sedan. Denna process syresätts nu av marknadsländernas krav på en ökad skatteandel av bolagens vinster och av civilsamhällets krav på att skatteundandraganden i form av det som framkommit i Lux Leaks, Pandora Papers och Panama Papers inte ska kunna upprepas.

Vad händer i Sverige?

Snart är 3:12-reglerna den enda fråga vi i Sverige rår över själva. Men även här är det turbulent just nu, med först en ny utredning och sedan en ny regering med delvis en annan syn på reglerna. Får utredningen ändrade direktiv? FAR är i vilket fall som helst representerad även i denna utredning.

Vad göra?

Stay tuned! FAR fortsätter att följa frågorna nära, framföra synpunkter och informera.

Regeringens uppgift är nu att vara både selektiv och kvalitetsmedveten. Med det senare avses att de direktiv och regler som implementeras från EU och OECD ska vara klara och tydliga, så att de kan tillämpas väl av rådgivare till gagn för företag och kunder.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen