2022-03-03
FAR-bloggen

När uppdraget upphör i förtid

Utgångspunkten när vi tar oss an ett revisionsuppdrag är att det ska det ska bli starten på en god kundrelation där det finns förutsättningar för ett samarbete som fungerar väl för alla parter. Trots goda intentioner och ansträngningar uppstår ibland situationer då revisorn inte har något annat val än att avgå från uppdraget, ibland i förtid.

Huvudregeln är att revisorns uppdrag löper till slutet av den första ordinarie stämma som hålls efter det år där revisorn utsetts, om det inte har angetts en längre tid i bolagsordningen, max fyra år. Det innebär att revisorn normalt väljs på årsstämman till slutet av nästa årsstämma. Om revisorn inte önskar ställa upp för omval ska det kommuniceras skriftligt till styrelsen i god tid, så att bolaget inte riskerar att hamna i revisorsnöd. 

Varför avslutas ett uppdrag i förtid?

Vad kan det då finnas för skäl till att revisorns uppdrag upphör under löpande år, före ordinarie stämma? Ofta är det okontroversiella anledningar, det kan handla om pensionsavgångar, förändringar i ägarbilden eller liknande. Det kan också påkallas av samarbetssvårigheter eller att revisorn har anmält misstanke om något av de brott som framgår i 9 kap 42 § ABL. När det gäller brottsmisstanke vill jag dock påminna om yppandeförbudet vid misstanke om penningtvätt och att revisorn i just det fallet inte öppet kan ange det som skäl, varken i sin avgångsredogörelse eller gentemot bolaget. 

Många medlemmar hör av sig till FAR:s medlemsrådgivning för stöd när de står inför olika situationer kring förtida avgång. Jag gör här några medskick till de två vanligaste situationerna, men vill också passa på att ta upp vad som gäller vid en lite mer udda situation, nämligen ett tillfälligt uppdrag, och slutligen vad du bör tänka på när det gäller avgångsredogörelsen. 

Sen årsredovisning 

Revisorns agerande vid sen årsredovisning behandlas i FAR:s etikuttalande EtikU 10, läs det! Uttalandet klargör revisorns åtgärdsplikt och tar fasta på praxis från Revisorsinspektionens tillsynsärenden. Revisorn har ett långtgående ansvar att kommunicera med sin kund om att årsredovisningen ska överlämnas till revisorn i tid. Kom ihåg att kommunicera skriftligt och informera styrelsen om att underlåtelse att upprätta årsredovisning i rätt tid kan utgöra bokföringsbrott.

Konkreta tips på hur kommunikation bör ske framgår i Lars Egenäs fördjupningsartikel, Balans 3/2015. Artikeln är upplysande och alltjämt aktuell. Revisorn balanserar mellan att riskera försätta företaget i revisorsnöd och att själv drabbas av disciplinära åtgärder i tillsyns- och disciplinärenden för att inte ha avgått från uppdraget i tid.

Misstanke om brott 

Som framgår ovan kan en sen årsredovisning utgöra bokföringsbrott och omfattas, liksom övriga brott i 9 kap 42 §, av revisorns åtgärdsplikt. Vägledning finns i RevR 14, men jag rekommenderar också att läsa Ekobrottsmyndighetens rapport med praktiska tillämpningsfrågor. Vid misstanke om brott aktualiseras frågan om förtida avgång. Det framgår av 9 kap 44 § att revisorn genast ska pröva om denne ska avgå från sitt uppdrag när denne har ”överlämnat den särskilda handlingen till åklagare”.

För att kunna kvarstå i uppdraget krävs att det fortsatt finns förutsättningar för ett gott samarbete mellan företagsledning och revisor, något som kan vara särskilt svårt i bolag med begränsad ägarkrets. Även här aktualiseras frågan om tidpunkten. Om revisorn står inför att avge revisionsberättelsen i närtid bör revisorn slutföra uppdraget och sedan inte ställa upp för omval. Uppstår misstanke under löpande år bör revisorn däremot agera omedelbart och informera styrelsen om sin avgång. Praxis är att revisorn absolut senast bör avgå inom 11 månader efter räkenskapsårets utgång.  

Tillfälligt uppdrag 

Bolag som inte längre når upp till gränsvärdena för revisionsplikt kan välja att inte anlita en revisor. Men många glömmer tyvärr bort bestämmelsen i ABL 9 kap 1 § femte stycket, där det framgår att ett aktiebolag som vid utgången av ett räkenskapsår har en revisor registrerad i aktiebolagsregistret alltid ska ha en revisor som lämnar en revisionsberättelse för det räkenskapsåret. Långa handläggningstider hos Bolagsverket har ibland ställt till problem, i andra fall har bolaget glömt bort att göra en ändringsanmälan.

Om bolaget har skickat in årsredovisningen till Bolagsverket och fått ett föreläggande om att inkomma med revisionsberättelse, är det enkelt att låta bolagets tidigare revisor väljas på en extra stämma för att revidera det enskilda räkenskapsåret och sedan lägga fram revisionsberättelsen till ordinarie stämma. Om detta sker vid en tidpunkt som är senare än sex månader efter räkenskapsårets utgång innebär det en anmärkning i revisionsberättelsen. 

Väljs däremot en annan revisor än den som var registrerad bör bolaget göras medvetet om det extraarbete det innebär. Den nye revisorn ska till exempel vidta kundkännedomsåtgärder, granska ingående balanser och lämna övriga upplysningar i revisionsberättelsen. I det här fallet ska också protokollet från den extra stämma där revisorn valts biläggas till den årsredovisning med revisionsberättelse som skickas till Bolagsverket. På så sätt går handläggningen snabbare, eftersom Bolagsverket annars behöver kompletterande underlag med anledning av att det är en annan revisor som avgett revisionsberättelsen än den som var registrerad vid räkenskapsårets utgång. 

Avgångsredogörelsens innehåll

När uppdraget upphör i förtid ska det genast anmälas till Bolagsverket, det gäller oavsett om det är initierat från revisorn själv eller om denne entledigats. RevR 700 p. 134 fotnot 14 reglerar undantag från denna regel, till exempel vid byråval och byte av huvudansvarig revisor. 

I anmälan ska revisorn redogöra för vad denne har funnit vid den granskning som utförts under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. I ABL 9 kap 23 § framgår att de anmärkningar som annars ska lämnas i revisionsberättelsen, bland annat avseende styrelsens handlande i strid med ABL eller brister i hanteringen av skatter och avgifter, också ska framgå av redogörelsen. Vägledning finns i RevR 9 avsnitt 15 medan mallar till redogörelsen finns i exemplen 16-18.

I anmälan ska också skälet till att revisorn avgår anges. Anledningen till det är att förhindra att bolag gör sig av med en obekväm revisor innan denne hinner avge sin revisionsberättelse. Revisorn bör överväga om den information som lämnas i anmälan kan vara till skada för bolaget även om skälen som uppges ska ge rättvisande bild av situationen. Risken finns annars att det kan riktas skadeståndskrav mot revisorn. Redogörelsen enligt ABL 9 kap 23 § ska bifogas revisionsberättelsen, men det förekommer att avgående revisor inte upprättat en sådan redogörelse. I de fallen ska den tillträdande revisorn ange att den inte upprättats.

Sara Lissdaniels är auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om hållbarhetsfrågor kopplade till revision och om aktuella revisionsfrågor. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

sara.lissdaniels@far.se
08 402 75 10

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Sveriges bästa branschblogg 2022

Revision_SBBB_header_2022_3045x1520.jpg FAR-bloggen har av kommunikationsbyrån Navigator blivit utsedd till Sveriges bästa branschblogg 2022 i kategorin revision.

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen