2022-06-22
FAR-bloggen

IAASB stakar ut vägen för fortsatt arbete med LCE

Den 13-17 juni hade international Audit and Assurance Standards boards, IAASB, styrelsemöte och ägnade en hel dag åt att diskutera hur de ska gå vidare med ISA för LCE, standard för revision av mindre komplexa företag.

Styrelsen hade att ta ställning till ett antal frågeställningar för att ge den arbetsgrupp som arbetar med frågan vägledning om hur de ska gå vidare. Utgångspunkten i diskussionerna var det rekordhöga antalet remissvar till utkastet till LCE-standard som kommit in, bland annat från FAR och Nordiska revisorsförbundet, NRF.

Fokus på förtydliganden och förenklingar

Min tolkning av vad de kom fram till vid mötet är följande: 

  • Arbetet med att ta fram ett slutligt förslag till standard ska fortsätta.  
  • Arbetsgruppen ska fokusera på att förklara vad som är ett typiskt LCE. Scopet behöver tydliggöras och antalet bolag som kan använda standarden kommer sannolikt att behöva begränsas.  
  • Arbetsgruppen ska också se över om det finns en möjlighet att förenkla kraven i den slutliga standarden främst gällande riskanalysen och granskning av mer komplexa uppskattningar i redovisningen. 
  • Revision av mindre komplexa koncerner kommer troligen att tillåtas.  
  • På grund av det omfattande arbetet kommer det slutliga förslaget till standard troligen att försenas. 

Inriktningen på det fortsatta arbetet stämmer väl överens med FAR:s tidigare remissvar. Däremot spelar det mindre roll för oss i Sverige om tillämpningen begränsas uppåt, mot mer komplexa företag eftersom vi har väldigt många små företag med krav på revision.

På styrelsemötet diskuterades det flitigt om någon form av kvantitativa begränsningar ska införas, eller i vilken utsträckning de länder som använder standarden ska uppmuntras att sätta den typen av begränsningar. Även frågan om hur de kvalitativa faktorerna ska tydliggöras var uppe till diskussion.  

Om tillämpningen av standarden begränsas uppåt finns det en möjlighet att förenkla några av kraven i standarden. Det gäller till exempel krav kring riskanalys och vilken typ av uppskattningar i redovisningen som ska kunna finnas när standarden används.  

Koncernredovisningar kommer att tillåtas

Koncernrevisioner kommer med all sannolikhet att kunna tillåtas, vilket är bra och i linje med FAR:s remissvar. På styrelsemötet diskuterades när en koncernrevision blir för komplex för att kunna omfattas av LCE-standarden, till exempel gränsöverskridande revisioner och revisioner där koncernrevisorn förlitar sig på andra revisorers arbete. Meningarna gick isär i styrelsen, men de enklaste koncernerna kommer i vart fall att kunna använda sig av ISA för LCE.  

Den ursprungliga tanken var att ha ett nytt förslag klart till styrelsemötet i december 2022. Nu ser det ut som det blir närmare ett år senare. Blir det bra är det värt att vänta på. 

IAASB:s styrelsemöten finns tillgängliga på deras Youtube-kanal 

Det material som togs fram inför juni månads styrelsemöte finns på IAASB:s webbplats. [länk: https://www.iaasb.org/meetings/iaasb-quarterly-board-meeting-june-13-17-2022]

Norden är väl representerade i arbetet. Kai Morten Hagen från norska revisorsföreningen är ledamot i styrelsen och ordförande i IAASB:s särskilda arbetsgrupp för LCE. Helene Agélii, NRF:s generalsekreterare, är teknisk rådgivare till Kai Morten.

 

Björn Irle är auktoriserad revisor på FAR. I FAR-bloggen skriver han främst om aktuella frågor kopplade till revision och FAR:s internationella arbete. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

bjorn.irle@far.se
010-405 22 54

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Sveriges bästa branschblogg 2022

Revision_SBBB_header_2022_3045x1520.jpg FAR-bloggen har av kommunikationsbyrån Navigator blivit utsedd till Sveriges bästa branschblogg 2022 i kategorin revision.

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen