2022-06-02
FAR-bloggen

Nya utredningar om 3:12-regler och utflyttningsskatt berör alla rådgivare

I förra veckan presenterade regeringen, lite överraskande, direktiv till två nya skatteutredningar. Båda mycket viktiga för alla som ger skatteråd till entreprenörer och företag att följa och känna till.

Utredningen om 3:12-reglerna är viktig för alla rådgivare. Den påverkar strategier kring uttag av lön och utdelning liksom försäljning av företag och intag av nya delägare. I dagsläget finns det drygt 620 000 aktiebolag i Sverige. Endast ett fåtal av dessa är större publika bolag.

Osäkerhet under utredningstiden

Utredningen om en skatt på kapitaltillgångar vid utflyttning från Sverige påverkar än fler personer, även om endast ett fåtal flyttar ut från Sverige och än färre gör det av skatteskäl. Men likafullt måste rådgivare känna till att sådana ändrade regler nu ligger i pipe-line och kan komma att införas.

I båda fallen skapas osäkerhet under utredningstiden, en osäkerhet som ökar behovet av initierad rådgivning. 3:12-utredningen ska vara klar i november 2023 och exitskatten i februari 2024. FAR kommer att följa båda utredningarna noga.

Den nya 3:12-utredningen

Enligt rubriken till utredningen (Dir 2022:44 Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag) är syftet således att förenklingar ska utredas. Den minnesgode kommer ihåg att denna punkt fanns med i det nu uppbrutna januariavtalet. Direktiv skrevs men parterna var inte överens. Bakgrunden är att antalet aktiebolag ökat kraftigt i Sverige under senare år och att regeringen nu vill se effekterna av de omfattande förändringar som genomfördes 2014. I direktivet nämns förutom förenklingar även att förhindra inkomstomvandling från tjänst till kapital. En justerad skattesats på utdelning och kapital ska särskilt övervägas. De är i övrigt öppet hållna och lämnar utrymme att komma till olika slutsatser. Utredningen ska lämna konkreta förslag till lagändringar.

FAR tillsätter särskild grupp

Den som vill titta närmare in i kristallkulan som underlag för diskussion med kunder kan lätt blicka bakåt i frågan. Reglerna har utretts flera gånger under senare år. Frågan ställdes även på sin spets i riksdagen för några år sedan. Därefter har förslag lagts fram i delar av ekonomer och tankesmedjor. Var frågan landar blir givetvis i slutändan en politisk fråga för riksdagen efter valet.

FAR kommer att tillsätta en särskild grupp som följer frågan. Vi hoppas också få med en expert i utredningen.

Utredningen om en ändrad och ny utflyttningsskatt, så kallad exitskatt

Syftet med denna utredning är att ta fram ett förslag om en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar från Sverige. (Dir 2022:45 En effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut).

Den regel som finns i dag, den så kallade tioårsregeln, anses av flera inte längre räcka. Den begränsas dessutom av skatteavtal med andra länder. Reglerna ska därför ses över i syfte att ta fram ett förslag till ett heltäckande system för en effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning. I uppdraget ingår uttryckligen att titta på vilka motsvarande regler som finns i andra länder. Utrymme för skatteplanering ska uttryckligen begränsas. Även denna utredning ska presentera konkreta lagförslag.

Orealiserade kapitalvinster berörs

Exitskatten har utretts tidigare för några år sedan. Då internt av Skatteverket som presenterade ett förslag som dåvarande finansministern tvingades dra tillbaka. Detta beaktade inte förutsättningar för ett internationellt entreprenörskap och ansågs bli extremt komplext, även administrativt. Likaså utlöste en bortgång i familjen beskattning. Nu återkommer alltså regeringen.

Dessa regler är än mer komplexa än 3:12-reglerna, men berör i praktiken inte lika många personer. Främst är det entreprenörer med onoterade aktier och internationellt management med ägarandelar som påverkas, om de själva eller om någon närstående flyttar från Sverige eller överväger att göra det. Men alla orealiserade kapitalvinster berörs givetvis.

I detta fall är det svårare att söka blicka in i kristallkulan. Kundernas individuella förhållanden, familjemässigt, är också mer varierande. Skatten är samtidigt lite mindre ”politisk”. Likafullt måste en möjlig ny exitskatt beaktas i diskussioner med kund och med familjemedlemmar med ägarandelar i företaget som överväger att bosätta sig i annat land.

FAR kommer att följa även denna utredning väldigt noga.

 

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen