2022-01-26
FAR-bloggen

Är ”coronarådet” fortfarande aktuellt?

För ganska precis ett år sedan uppdaterade Bokföringsnämnden det allmänna rådet BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset, det så kallade coronarådet.

Uppdateringen var efterlängtad och ledde till att många företag i sin årsredovisning kunde intäktsföra coronarelaterade stöd, till exempel omställningsstöd, som blev möjliga att söka först efter räkenskapsårets slut men avsåg perioden innan.

Olika kriterier för varje stöd

Företagen har sedan pandemin bröt ut våren 2020 haft olika stöd att ansöka om. Inledningsvis fanns korttidsstödet som kunde sökas och erhållas ganska omgående, även för en framtida period, sedan kom omställningsstödet som kunde sökas först efter stödperioden. Att uppfylla villkoren har varit faktorer att beakta både för att få och behålla det aktuella stödet men även när i tiden stödet kan tas upp som intäkt i redovisningen.

Redovisning av rabatter

Redan sommaren 2020 kom en första version av det allmänna rådet BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset för företag som tillämpar K2 eller K3. Rådet beskrev att rabatter som ett företag erhåller eller lämnar på hyra eller leasingavgifter till följd av covid får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till, en möjlighet till periodisering som inte ges vid tillämpning av K2 och K3, där rabatten fördelas över resterande period av hyres-/leasingavtalet.

Intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig tll

I januari 2021 kompletterades rådet med en möjlighet att redovisa stöd till följd av covid som intäkt det räkenskapsår som stödet hänför sig till. För att få ta upp stödet som intäkt måste det vid tidpunkten för upprättande av årsredovisningen finnas en utfärdad författning och företaget måste vid samma tidpunkt bedöma att det med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet och med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet. Stödet får då tas upp till det belopp som med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

Om coronarådet tillämpas får alltså stödet redovisas som intäkt innan man får redovisa enligt K2 eller K3, där redovisning som intäkt tidigast kan ske när villkoren för stödet är uppfyllda, en tidpunkt som för exempelvis omställningsstödet är när Skatteverket prövar ansökan om stöd.

Vad händer nu?

Omställningsstödet har förlängts och förstärkts vid flera tillfällen och kunnat användas för perioder mellan mars 2020 till och med september 2021. Korttidsstödet har kunnat ges till företag med anställda som gått ner i arbetstid från mitten av mars 2020 till och med september 2021.

I mitten av december meddelade regeringen att omställningsstödet ska återinföras för december 2021 och januari-februari 2022. Det kan även bli aktuellt med ytterligare förlängningar.

En vecka senare remitterade finansdepartementet ett förslag om att tillfälligt slopa karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete. Det innebär att företag som har fått tillfälligt stöd för korttidsarbete under pandemin kommer kunna ta del av det ordinarie stödet vid korttidsarbete även om företaget befinner sig inom den karenstid som normalt sett gäller. I det ordinarie stödet står staten för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid.

Kom ihåg!

Att tillämpa BFNAR2020:1, det så kallade coronarådet, är frivilligt. Det företag som har för avsikt att söka stöd för december 2021 och framåt och i sin årsredovisning vill redovisa intäkt behöver vänta med att upprätta sin årsredovisning tills dess författning finns utfärdad.

Först när författning finns på plats finns möjlighet att göra de beräkningar och bedömningar som rådet kräver. Företaget som upprättar sin årsredovisning måste även se till att det framgår av upplysningarna om redovisningsprinciper att coronarådet tillämpas utöver K2 eller K3.

 

Birgitta Åhlander är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor och olika perspektiv kopplade till redovisning. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

birgitta.ahlander@far.se

08 506 112 25

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen