2022-12-07
FAR-bloggen

Modern skatterådgivning ställer om och ställer krav

Höstens skatteinformationer med nyheter inför 2023 är över. Det är tydligt att dagens krav på hållbarhet i olika former nu även fångas upp inom skatt. Omställningen är imponerande!

Rådgivningen har skiftat fokus, från planering till att skatten ska bli rätt. De regler som driver på i denna riktning ställer samtidigt ökade krav på lagstiftare, myndigheter och domstolar att vara tydliga, både när nya internationella regler införs och vid tillämpningen. Annars ökar företagens kostnader för att hantera reglerna till en oacceptabel nivå.

Den trenden är just nu tydlig. För att inte tala om konsekvenserna av bristande rättssäkerhet. Det är viktigt att FAR arbetar vidare med dessa frågor och ställer krav på lagstiftare och tillämpare.

Information inför årsskiftet

Vad har då stuckit ut i årets årsskiftesinformation?

  • Det har varit stort fokus på tillämpning av alla de regelverk som nu rullar in från EU och OECD. Ofta ska underlag tas fram från redovisningen inom hela koncernen. Nya datasystem ska byggas. Dessa regler berör även medelstora bolag. Främst är det den föreslagna minimiskatten för aktiebolag som stressar kunderna.
  • Betydelsen av väl skrivna beslut och domar, liksom stringens och tydlighet i Skatteverkets rättsliga vägledningar och argumentation i olika ärenden. Utan dessa grundläggande förutsättningar kan inte kvalificerade skatterådgivare göra sitt jobb. Detta framför FAR löpande i dialogen med Skatteverket och i remissvar till lagstiftaren.
  • Betydelsen av att förstå och ha kunskap även inom redovisning, IFRS, och värdering när nya internationella skatteregler ska tillämpas. Dessa utgår i allmänhet från det redovisningsmässiga resultatet, inte det skattemässiga. Rådgivare med bred kompetens blir vinnare.
  • En allt större del av nyheterna handlar om att hjälpa företag att tolka regler och att göra rätt, allt mindre om att nå fördelar genom så kallade upplägg. Etiken har fått ett ökat värde. Så även auktorisationen av skatterådgivare som FAR erbjuder.
  • Det ökande intresset för hållbarhet ökar rådgivning kring skattepolicyer och hur skatter ska behandlas av företagens ledning, i bolagets governance. Här är ökade krav att vänta via nya krav på hållbarhetsredovisning som även innefattar skatter. Det som driver utvecklingen av dessa tjänster är främst ökade krav från investerare och underlag till due diligence-genomgångar vid köp och försäljning av bolag. Men även indirekta ”önskemål” från skattemyndigheter. För att utveckla och tydliggöra denna nya efterfrågan kommer FAR att ta fram ett självskattningstest som rådgivare och företag kan använda som verktyg för att bli ännu vassare.
  • Vad kan vi förvänta oss av sittande svenska skatteutredningar? 3:12-utredningen, ränteavdragsbegränsningarna för bolag, det svenska förslaget till regler för minimiskatten på bolag och exitskatter? FAR har experter med i de tre första utredningarna.
  • Klassisk årsskiftesplanering för ägare till Sveriges omkring 500 000 fåmansaktiebolag. Lön och utdelning? Hur kan gränsbeloppet maximeras och skatten minimeras vid en senare försäljning, generationsskifte, spridning av ägande till anställda eller välkomnande av nya investerare?  

Sammantaget speglar informationerna väl de frågor som FAR arbetar med och betydelsen av dessa. Tydlighet och väl tillämpbara regler, vikten av hög kompetens inom domstolar och skatteverk och numera även vikten av hållbarhet och transparens kring skatter. Betydelsen av etiska överväganden i rådgivningen ökar.

Intrycket är glasklart. Auktoriserade skatterådgivare FAR bidrar till ökad lönsamhet i företagen, högre avkastning för ägare och tillväxt inom svenskt näringsliv. Ökad lönsamhet är alltid grunden för högre löner till anställda.

Ökade möjligheter när Sverige blir ordförande i EU

Nu ser vi fram mot 2023 när Sverige under första halvåret är ordförande i EU. Vår tradition av hög rättssäkerhet och tydlighet kring regler bör få genomslag i de utkast till direktiv som nu förbereds. EU påverkar alltmer av de svenska regelverken. Vårt bidrag kan därför bli än mer värdefullt.

Men så lever vi också i en tid med fortsatt globalisering och ökad konkurrens inom näringslivet och mellan länder och kontinenter, pandemier som inte känner gränser, miljöproblem och utmaningar som är globala och krig som inte är lokala. Inom alla områden förutsätter lösningar åter ökad internationell samverkan.

Det är i denna kontext skatterådgivaren verkar. Spännande och intressant!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen