2022-04-01
FAR-bloggen

Skatt som hållbarhetsfråga tar form under 2022

Skatterådgivning mot större bolag och internationella koncerner har ändrat karaktär de senaste åren. Detta trendskifte har inte noterats utanför branschen.

I takt med att bolagsskattesatser sjunkit, och internationella regleringar mot aggressiv skatteplanering införts, har fokus för skatterådgivning förskjutits mot att företag vill betala rätt skatt utan ifrågasättanden. Betalningar av skatter ska tåla en rejäl genomlysning. Detta är en del av den nya hållbarhetstrenden.

Trendskiftet mot så kallad compliance, kontroll, förstärks av att nya internationella regler ofta är otydliga. One size does not always fit all. Därtill är reglerna sällan utformade som generalklausuler mot skatteflykt i olika situationer.

Värdet av Auktoriserade Skatterådgivare FAR med en tydlig etisk kompass ökar

Skatt har på bara några år blivit en del av bolagens hållbarhetsagenda. Frågan är vilket nästa steg i denna utveckling blir? På detta funderar vi nu inom FAR.

Skatter är även en del av bolagens redovisning. Inom EU föreslås att allt fler företag ska lämna en hållbarhetsredovisning vid sidan om den finansiella redovisningen. Olika ESG-frågor är utgångspunkten för denna mer omfattande icke-finansiella rapportering.

Skatt en del av hållbarhetsrapportering för allt fler bolag

Under 2022 förväntas ett nytt EU-direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), antas och träda i kraft räkenskapsåret 2023, med första rapportering 2024. Mindre och medelstora bolag omfattas först 2026. Innehållet i denna nya redovisningsstandard arbetas just nu fram inom EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group. Frågan är om skatt ska omfattas eller nämnas på något sätt? Många anser det. I de utkast vi hittills sett finns skatt dock inte med. Likafullt går utvecklingen i tydlig riktning. Ökade krav på styrelsen att ansvara för bolagens skattepolicy kan väntas.

FAR ser över behovet av mallar

Under våren kommer FAR att samla en grupp medlemmar för att diskutera om FAR ska ta fram mallar för transparent redovisning av skatter i större respektive mindre bolag. En sådan ”skatterapport” kan tänkas bli ett krav i en ny utvidgad hållbarhetsredovisning, men då utifrån EU:s riktlinjer. Även om ett nytt direktiv inte kommer att omfatta skatter kan FAR ta fram underlag för en redovisning av bolags skattepolicy. Om önskemål finns.

I dag har alla större konsult- och revisionsföretag egna modeller som de bygger skattepolicyer utifrån till sina kunder. Intressenter och syften med dessa policyrapporter varierar från styrelse, investerare, information till marknad och kunder eller som bakgrundsinformation till skattemyndigheter. Rapporterna skräddarsys därför i dag för varje bolag. Utgångspunkt är ofta de erkända rapportmallarna GRI 207 eller från Accountancy Europe. Vad som saknas ur investerarnas perspektiv är jämförbarheten.

För mindre bolag är marknaden begynnande, utifrån krav vid upphandlingar eller som underleverantör till större bolag. Utmaningarna i den första situationen uppmärksammas väl i en artikel i Svensk Skattetidning nr 1/2022 av professorerna Eleonor Kristoffersson och Jan Kellgren. I båda fallen behöver bolagen visa att de sköter sina skatter utan frågetecken. Artikeln tar för övrigt sitt anslag i FAR:s arbete och en artikel i FAR:s medlemstidning Balans.

Cooperative compliance även i Sverige

För de största internationella koncernerna gäller det numera att i dialog med skattemyndigheter i olika länder, kring tolkningen av det stora antal internationella regler som införts, kunna visa att bolaget har rätt i sin uppfattning. Så kallad Cooperative compliance är den nya granskningsformen. För det krävs underlag som ofta går flera år tillbaka i tiden. Här är bilden tydligare internationellt än i Sverige. Men även här kommer Skatteverket åter öppna för samråd och dialog. Detta är läget i dag.

Efterfrågan på information om bolagens skatter ökar

Frågan är var vi är om ett år när EU:s nya hållbarhetsredovisning införts även i Sverige? Är skatter in or out? Tar FAR fram egna underlag eller inte? Eller en innehållsförteckning med rubriker som ska fyllas för att underlätta jämförelser? Oavsett hur det blir så kommer dagens hållbarhetstrend att förstärkas.

Efter pandemin och kriget i allas vår närhet ökar trycket från länder att rätt skatt ska betalas. Stater har trätt in med massiva stöd. Därmed ökar också efterfrågan på information om bolagens skatter.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen