2021-11-15
FAR-bloggen

Rättssäkerheten kring skatter måste stärkas

Rättssäkerhet har fått stå tillbaka under pandemin och i stället har andra frågor stått i fokus. Av förklarliga skäl. Under 2022 kommer FAR skatt därför att adressera rättssäkerhetsfrågor utifrån de erfarenheter som gjorts vid tillämpning av ”krisreglerna” under pandemin. Rättssäkerhet får inte tillåtas komma i andra hand.

Advokatsamfundet har i dagarna gått in med en omfattande hemställan till finans- och justitiedepartementet om lagändringar för att stärka rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen. Utmärkt! Advokatsamfundet anser att det finns betydande rättssäkerhetsbrister i skatteprocessen. Helst vill man se en genomgripande översyn av det skatteprocessuella regelverket. I avvaktan på det föreslås fyra lagändringar.

  1. Bestämmelser om förberedande sammanträden och skriftliga sammanställningar under handläggningen i förvaltningsdomstol bör införas.
  2. Kraven på förvaltningsdomstolarna att i skattemål adressera och bemöta parternas argumentation samt redovisa hur bevisningen värderats bör skärpas och förtydligas.
  3. En skyldighet bör införas för förvaltningsdomstolarna att dokumentera partsutsagor och partsförhör som lämnas vid muntlig förhandling i skattemål. Detta bör ske genom ljudupptagning.
  4. Det bör förtydligas i vilka situationer företrädare för myndigheter får höras som vittnen i förvaltningsdomstol.

Flera av dessa frågor har diskuterats intensivt inom FAR under det gångna året i den så kallade coronagruppen. I denna har även brister i förutsebarhet vid utformning av lagar och förordningar uppmärksammats.

Rättssäkerhet är även en skatteeffektivitetsfråga. Ordentligt utredda och dokumenterade ärenden och mål leder till färre överklaganden och ökad tillit till skattesystemet. Skattebetalarna får helt enkelt mer för sina skatter.

På temat rättssäkerhet håller Institutet Skatter och Rättssäkerhet i slutet av november ett seminarium om en materiell rättssäkerhetsfråga, ”Samspelet mellan EBITDA-regeln och koncernbidragsspärren – problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv?” Den frågan tillsammans med flera andra kommer att utredas i en kommande statlig utredning om företagsskattefrågor, till vilken direktiven offentliggjordes i dagarna. FAR hoppas få med en expert i utredningen.

Jag återkommer i dessa frågor!

I både processuella och materiella rättssäkerhetsfrågor är de etiska krav i yrkesutövningen som finns på en Auktoriserad Skatterådgivare FAR viktiga. Kraven i denna del motsvarar de krav som ställs på advokater. Förtroendet på marknaden för auktoriserade skatterådgivare ökar stadigt, enligt FAR:s senaste förtroendeundersökning som gjordes av Kantar Sifo i början av hösten. Kul!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen