2021-12-10
FAR-bloggen

Korrekt rättade fel ger en rättvisande bild

Kan det verkligen vara så, att revisorn kan bestyrka årets resultat och balans när det påverkas väsentligt av något som kommer från tidigare år?

FAR:s medlemsrådgivning får flera frågor om hur revisorn i sin revisionsberättelse ska hantera upptäckta fel i ingående balanser för ett bolag som redovisar enligt K2. Varför saknas det mallar för det?

K2 är ett förenklat regelverk för finansiell rapportering. Det innebär bland annat att eventuella fel som konstateras för tidigare år rättas under innevarande år i stället för att, som i K3, rättas genom att räkna om jämförelsesiffror eller ingående balanser.

Så långt är väl allt väl - men för oss revisorer kan det ändå kännas fel. Årets resultat, inklusive rättelsen, är ju rätt enligt K2. Men är det rättvisande?

Ja, vår uppfattning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild så länge felet rättas på ett korrekt sätt och företaget beskriver händelsen i förvaltningsberättelsen, så att läsaren får en tydlig bild av det som väsentligt påverkat årets resultat och varför. Resultat och balansräkning per bokslutsdag kan ur denna aspekt alltså bestyrkas.

Varför ska revisorn granska?

Men om det nu ändå inte spelar någon roll, varför ska revisorn då granska de ingående balanserna för ett K2-företag?

Av ISA 510 framgår att en revisor vid en förstagångsrevision genom lämpliga granskningsåtgärder ska bilda sig en uppfattning om huruvida de ingående balanserna kan innehålla en väsentlig felaktighet med påverkan på det innevarande året.

Det innebär att revisorn på ett lämpligt sätt behöver utforma sin granskning och rapportera till företagsledningen om något tyder på att det finns väsentliga felaktigheter. Det betyder inte att revisorn reviderar de ingående balanserna eller på något sätt bestyrker dessa i sin revisionsberättelse.

I K2-regelverket finns inte möjligheten att rätta ett fel på annat sätt än under innevarande period, varför ett upptäckt fel som rättas under innevarande år har hanterats korrekt. Om företaget dessutom beskriver det som hänt och effekten av det på ett lämpligt sätt i årsredovisningen finns det alltså ingen anledning för revisorn att uttala sig med avvikande mening eller reservation.

Om revisorn däremot kommer fram till slutsatsen att de ingående balanserna innehåller en väsentlig felaktighet med påverkan på den aktuella perioden och att det inte har rättats och beskrivits på ett lämpligt sätt under innevarande år så behöver revisorn anpassa sitt uttalande i enlighet med RevR 705 med anledning av detta.

Andrea Pålsson är auktoriserad revisor på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till revision. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

andrea.palsson@far.se
08 402 75 10

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen