Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare

FAR kommenterar förslaget om nya EU-reglerna för revisorer

I ett 837 sidor långt betänkande föreslår justitierådet Kristina Ståhl hur Sverige ska implementera nya EU-regler för revision i noterade och finansiella företag. FAR ser positivt på att utredningen har undvikit onödiga kostnader för revisorer och deras kunder. Samtidigt varnar FAR för konsekvenserna av personliga sanktionsavgifter för revisorer på upp till 10 miljoner kronor.

– Det är positivt att utredningen inte har gått längre i regelkrånglet än vad de nya EU-reglerna kräver. Det är också bra att utredningen har värnat den svenska modellen för bolagsstyrning. På så sätt har onödiga kostnader för revisorer och deras kundföretag kunnat undvikas, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR i en första kommentar till utredningens betänkande, SOU 2015:49.

FARs representanter i utredningen har i ett särskilt yttrande framfört synpunkter i tre angelägna frågor. Det gäller förslaget att ha olika regler för byrårotation i noterade respektive finansiella företag. För noterade företag föreslås att en revisionsbyrå efter tio år, förutsatt upphandling, kan väljas för ytterligare tio år. För finansiella företag föreslås däremot ingen möjlighet till förlängning efter de tio första åren. En annan fråga handlar om ikraftträdandetidpunkten för det nya regelverket, där FAR menar att första tillämpningen av praktiska skäl måste knytas till ett räkenskapsår. Den tredje frågan handlar om personliga sanktionsavgifter.

– Om det alternativa förslaget i betänkandet med personliga sanktionsavgifter för revisorer på upp till 10 miljoner kronor genomförs blir det extremt riskfyllt att vara revisor. Vi får inte glömma att vi redan har tuffa regler för skadeståndsansvar och dessutom Revisorsnämndens tillsyn över revisorer, säger Dan Brännström.

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/05/sou-201549/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/05/nya-regler-om-revisorer-och-revision

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Dan Brännström, generalsekreterare FAR
dan.brannstrom@far.se mobil: 070-311 18 15

Lena Henriksson, kommunikationschef
lena.henriksson@far.se mobil: 076-789 08 09

Publicerad: 2015-05-29

Annonser

FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2015. All rights reserved.