Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare

FAR föreslår att bostadsrättsföreningar undantas från nya redovisningsregler

Frågan om vilka avskrivningsregler som ska gälla för fastigheter i bostadsrättsföreningar har väckt stor uppmärksamhet. På grund av osäkerheten föreslår FAR att Bokföringsnämnden tar fram en långsiktig lösning för bostadsrättsföreningar.

Bakgrunden är Bokföringsnämndens nya redovisningsregelverk K2 och K3. Nämnda regelverk gäller från och med räkenskapsåret 2014 för de flesta icke-noterade aktiebolagen och ekonomiska föreningarna.

I oktober 2013 väckte FARs policygrupp i redovisning genom ett debattinlägg frågan om huruvida progressiv avskrivning på byggnader kan tillåtas vid tillämpning av K2. Avsikten var att bjuda in till synpunkter för att FAR senare skulle återkomma med ett uttalande i frågan. FAR har ännu inte avgivit ett sådant uttalande.

Eftersom det fortfarande föreligger osäkerhet kring avskrivningsfrågan, och med hänsyn till bostadsrättsföreningars speciella karaktär, föreslår FAR att Bokföringsnämnden undantar bostadsrättsföreningar från skyldigheten att tillämpa K2/K3, i vart fall fram till dess att nämnden klarlagt vilken redovisning som lämpar sig för bostadsrättsföreningar. Till bilden hör att regelverken även innehåller andra inslag som inte passar bostadsrättsföreningarnas särart. Under tiden bör nuvarande principer för avskrivningar fortsatt kunna tillämpas.

– Det är angeläget att Bokföringsnämnden nu processar fram en långsiktig lösning för redovisning i bostadsrättsföreningar. Med tanke på den betydelse denna redovisningsfråga har bör processen ske i nära dialog med olika intressenter, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

För mer information vänligen kontakta:
Dan Brännström, generalsekreterare, tel. 070 311 18 15
Marianne Bäärnhielm, kommunikationschef, tel. 076 789 08 09

Publicerad: 2014-02-14

Annonser

FAR | 08 506 112 00 | Box 6417 | 113 82 Stockholm | Besöksadress: Kungsbron 2 (Google Maps) | Kontakt
Copyright © FAR 2015. All rights reserved.