Kurser inom revision

Vi har lång erfarenhet av att arrangera revisionsutbildningar. Vårt breda och djupa kursutbud gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Grundutbildning i revision

Under din grundutbildning i revision erbjuder vi bland annat tre veckolånga kurser, ett kunskapstest och sedan en femdagarskurs inför Revisorsinspektionens prov. Med denna utbildning i ryggen tillsammans med din praktiska utbildning är du väl förberedd för en karriär inom revisionsområdet!

Revision I
Den här kursen riktar sig till dig som nyligen börjat på en revisionsbyrå. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket. Du lär dig dels grundläggande förutsättningar för revision i Sverige enligt ISA, dels hur planering, granskning och rapportering sker på ett strukturerat sätt och i enlighet med ISA.

Revision II
Detta är en fördjupning på Revision I och du lär dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Efter den här kursen har du en fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen.

Revision III
I den här kursen ger vi kunskap och insikter till dig som är på väg in i rollen som uppdragsansvarig. Kursen omfattar ett flertal svårare revisionsmoment, bland annat bedömning av fortsatt drift och rapportering. Dessutom en genomgång i revisionens planering och de moment som är särskilt betydelsefulla. Revision III riktar sig till dig som är blivande revisor med minst 3 års revisionspraktik.

Kunskapstest för revisorsassistenter
Med det här testet får du en god uppfattning om din kunskapsnivå som revisor och detta utgör ett underlag för din och din handledares planering av dina kommande arbetsuppgifter och utbildning inför revisorsexamen. Det är lämpligt att skriva kunskapstestet när du praktiserat mellan 1,5 till 2 år. Vi rekommenderar att du genomför kursen Revision II eller motsvarande samt att du har arbetat under två bokslutssäsonger innan du skriver kunskapstestet.

Förberedelsekurs inför revisorsexamen
Öka dina chanser att klara revisorsexamen genom denna förberedelsekurs. Denna veckokurs omfattar och belyser den bredd av de områden som kan behandlas på provet. Kursen innehåller moment inom revision, redovisning, associationsrätt, skatterätt samt vanliga frågor kring god revisorssed och rollen som revisor. Under kursen diskuteras även frågor som berör ställningstaganden i rollen som revisor.

Kvalificerad revision

Vi har flera kvalificerade utbildningar inom revision med varierat innehåll anpassat för olika branscher och behov. Se aktuella utbildningar längre ner på sidan. 

Grundnivå

  • Revision I Detta är en grundläggande kurs i revision som ger dig förståelse för helheten och detaljerad kunskap om hur du granskar med kvalitet och effektivitet. Revision I riktar sig till dig som arbetat mindre än ett år med revision på en revisionsbyrå. Grundläggande kunskaper om revision och revisorsyrket Förståelse för den röda tråden; planering, granskning och rapportering Revisionslagstiftning och regler Granskning av särskilda resultat- och balansposter Dokumentation av revisionsarbetet Granskning av årsredovisningen
  • Revision II Under den här kursen lär du dig att tillämpa ISA praktiskt genom hela revisionen men med särskilt fokus på planeringen. Du får en fördjupad helhetsbild och kunskap i hur du utför planeringen och kopplar den till granskningen.  Fördjupad kunskap om revision och revisorsyrket  Hur planeringen av ett revisionsuppdrag ska ske   Kunskap om hur du granskar intern kontroll i mindre företag  Hur du granskar intäkter med fokus på kontanta intäkter  Granskning av mer komplicerade poster 
  • Revision III Denna kurs vänder sig till dig som är på väg in i rollen som uppdragsansvarig. Du utmanas genom svårare moment som bedömningar, ABL-frågor och rapportering. Repetition över hela revisionsprocessen Fördjupning kring riskanalys och revisionsplan för effektiv revision med hög kvalitet Hantering av svårare balans och resultatposter ABL-frågor som revisorn måste ta ställning till Rapportering och revisionsberättelse  
  • Kunskapstest för revisorsassistenter FAR:s kunskapstest vänder sig till dig som siktar på att bli auktoriserad revisor. Genom testet får du en uppfattning om din kunskapsnivå som revisor och hur din kunskap inför revisorsexamen behöver fördjupas genom teori och praktik. Testa dina kunskaper Bredd av frågor inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Passar dig som arbetat heltid med revision i två bokslutssäsonger I kurslokal eller på kontoret
  • Förberedelsekurs inför revisorsexamen Öka dina chanser att klara revisorsexamen genom FAR:s förberedelsekurs. Denna veckokurs omfattar och belyser den bredd av områden som kan behandlas på provet, till exempel revision, redovisning, skatt, associationsrätt och god revisorssed. Ökar chanserna att klara provet Repetition och fördjupning av de områden som berörs på revisorsexamen Öka kunskapen kring revisorns ställningstaganden Veckokurs med högt tempo  
Fler revisionsutbildningar

Kvalificerad nivå

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
  • Revisorsdagarna Revisorsdagarna vänder sig till dig som är erfaren revisor och rådgivare. Kursen bygger på verkliga kundcase där flera olika aspekter behöver beaktas, bland annat revisionsfrågor, skattefrågor, ABL-frågor och redovisningsfrågor. Under kursen får du fördjupad kunskap om hur du som revisor på olika sätt kan hjälpa ägare och ledning i ägarledda företag. Riktad mot dig som är erfaren revisor och rådgivare Fördjupa dig i komplexa kundcase där flera olika aspekter behöver beaktas Lösningar och tillämpningar inom revisionsfrågor, skattefrågor, ABL-frågor och redovisningsfrågor Du får diskutera olika lösningar med erfarna lärare och kollegor
  • Revision av varulager Fördjupa dig i hur du praktiskt och effektivt granskar varulager i mindre och medelstora företag. Innehåll och komplexitet skiljer sig mellan olika varulager och du behöver därför känna till olika metoder och strategier för att hantera posten. Varulager är en post där ISA och praxis ställer särskilda krav på hur du granskar posten. Denna kurs ger dig förståelse för vad som krävs av dig som revisor och hur du praktiskt kan hantera olika typer av varulager.
  • Förvaltningsrevision i praktiken Vad ska bedömas inom ramen för förvaltningsrevision och var går gränsen för vad som är en ansvarsfråga eller en lagöverträdelse där du som revisor behöver anmärka på styrelsens förvaltning? Kravet på revisorerna att korrekt granska och bedöma ansvarsfrihet och överträdelse av lagar är lika stort som att bedöma riktigheten i årsredovisningen men har du tillräcklig kunskap om dessa bedömningar och hur du bör inhämta revisionsbevis?
  • Utbildningsdag för licensierade revisorer i finansiella företag Utbildningen är en uppdaterings- och fördjupningsdag för dig som arbetar som revisor på företag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Fler revisionsutbildningar