Övergång till IFRS – så kommer du i gång

Funderar ni på att byta från K3 till IFRS? Eller har verksamheten ni jobbar med genomgått förändringar som kräver det? Experten Marie Lind tipsar om hur ni kommer i gång med bytet smidigt.

I Sverige är utgångspunkten för företag att använda K3-regelverket i redovisningen. Men om företaget överväger en notering av aktier eller skuldebrev kan det bli aktuellt att byta till den globala redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards).

Marie Lind, EY

Jag rekommenderar att man innan övergången gör en generös tidsplan och överväger att ta in extra resurser för arbetet. På så sätt blir inte arbetsbördan för stor

Enligt svensk lagstiftning behöver alla företag som har noterade aktier eller skuldebrev på en reglerad marknad använda IFRS. Annars är det upp till företaget själva att avgöra om IFRS passar verksamheten bättre.

– Om man har en global verksamhet och internationella intressenter kan IFRS vara att föredra, så att man har ett gemensamt regelverk. En annan orsak till bytet kan vara att man vill vara mer transparant i årsredovisningen, något som IFRS underlättar, berättar Marie Lind, expert på finansiell rapportering på EY och föreläsare på FAR:s utbildningar inom IFRS.

Vägledning för implementering

Redovisning med IFRS innebär också tillgång till mer vägledning som kan underlätta det praktiska arbetet. 

– IFRS består av redovisningsstandarder med tillhörande bilagor, som till exempel vägledning vid tillämpning och tolkningsuttalanden. Det kan vara en fördel när man ska tolka en redovisningsfråga.Ett exempel är ”förarbete till standarden” (Basis for Conclusions”), vägledning för implementering, illustrativa exempel och konceptuellt ramverk.

Men, planerar man en övergång till IFRS ska man vara medveten om att det kan vara en både tidskrävande och arbetsdryg process som kräver mycket förberedelse. Därför kan det vara bra att genomföra en övergång till IFRS innan det blir obligatoriskt, till exempel på grund av en notering av företagets aktier.

– Jag rekommenderar att man innan övergången gör en generös tidsplan och överväger att ta in extra resurser för arbetet. På så sätt blir inte arbetsbördan för stor, säger Marie.

Övergång till IFRS – De 4 första stegen

1. Gör en genomgång av hela redovisningen för att identifiera eventuella skillnader mellan regelverken. Om skillnader identifieras behöver de analyseras separat.

2. Vid övergång till IFRS krävs minst ett jämförelseår enligt IFRS. Det betyder att du måste räkna om tidigare avlämnad information och presentera en ny balansräkning vid den första dagen för jämförelseåret. Syftet med övergången, till exempel om informationen ska presenteras i ett prospekt, kan innebära att fler jämförelseår krävs eller önskas. Skillnader mellan K3 och IFRS avseende jämförelseperioder presenteras i den första finansiella rapporten enligt IFRS i en separat not med tillhörande beskrivning av skillnaderna.

3. Årsredovisningen måste anpassas till upplysningskraven i IFRS. Det är mycket tidskrävande, både att ta fram ny struktur för årsredovisningen och att ta fram ytterligare information. Dessutom behöver processen att hämta informationen från dotterföretagen ses över och kompletteras. Även delårsrapporter behöver anpassas. Fullständiga finansiella rapporter (jämför: koncern och årsredovisning) som upprättas enligt IFRS har omfattande upplysningskrav.

4. Grunden för övergången till IFRS är också att IFRS ska tillämpas med fullständig retroaktivitet, det vill säga som om koncernen alltid tillämpat IFRS. Det finns vissa frivilliga och tvingande undantag.

IFRS

IFRS-utbildningar

  • IFRS – grundläggande En utbildningsdag där du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer. Vilka bolag tillämpar IFRS? Grundläggande skillnader mellan IFRS och svenska redovisningsnormer Lyssna till experter
  • IFRS – fördjupning Under denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
  • IFRS-dagen Nyhetsdagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2021. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter  
  • Nyheter i IFRS Under denna webbinarietimme kommer du att få en ökad förståelse för utmaningar och nyheter inom IFRS. Bakgrunden till och grunderna inom IFRS  Jämförelse med svensk normgivning  Nyheter inom IFRS 
Redovisning – fler utbildningar