Kvalificerade frågor i små och medelstora företag - skatt, redovisning och aktiebolagsrätt

Under denna tredagarsutbildning möter du aktuella frågeställningar i ägarledda företag. Fokus ligger på aktuella frågor som ofta uppkommer och hur du ska hantera dessa i praktiken. Under respektive delområde belyses frågorna utifrån aktiebolagsrätt, skatterätt och redovisning.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på frågeställningar som uppkommer i samband med bland annat verksamhetsförändringar i mindre och medelstora ägarledda företag och företagsgrupper.

Tyngdpunkten ligger på situationer, transaktioner och frågor som uppkommer i praktiken och belyses med exempel utifrån skatt, redovisning och aktiebolagsrätt. Kursen ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Preliminärt kursinnehåll

Under kursen behandlas bland annat följande frågeställningar.

 • Förvärv och försäljning av bolag, verksamheter och fastigheter
  • ändring i bolagsstrukturen, fusion och delning
  • underpristransaktioner
  • affärsmässigt betingade lån och förvärvslån
  • förvärvsanalys, stegvisa förvärv och avyttringar

 • Skapa ägarbolag – varför och hur
  • intern aktieöverlåtelse
  • apportbildning, andelsbyte
  • inkråmsöverlåtelse

 • Förändring i ägarkretsen
  • utlösen av delägare
  • breddning av ägarkretsen
  • aktieägaravtal som styrmedel

 • Regler om värdeöverföringar
  • förskottsutdelningar/interima utdelningar
  • koncernbidrag
  • affärstransaktion eller förtäckt utdelning
  • kan lån vara en värdeöverföring

 • Brist i eget kapital
  • bedömning och handlande
  • tidsaspekter
  • ansvarsfrågor
  • rekonstruktion - tillskott och garantier

I kursavgiften ingår

 • Utbildning, tre dagar: 18 vidareutbildningstimmar
 • Två nätters logi i enkelrum inklusive frukost
 • Måltider: kaffepauser och lunch alla dagar, samt en välkomstmiddag dag 1

Resa ingår inte i kursavgiften och bokas på egen hand.

Preliminärt program

Dag 1

12.00-13.00 Lunch
13.00–18.00 Kurs
19.00 Välkomstmiddag

Dag 2
08.30–11.30 Kurs
11.30–13.30 Lunch
13.30–18.30 Kurs 

Dag 3
08.30–11.30 Kurs              
11.30–12.30 Lunch
12.30–15.00 Kurs

Lärare