Revision i bostadsrättsföreningar

Utveckla din expertkompetens inom revision av bostadsrättsföreningar. Lär dig vad som skiljer revision av bostadsrättsföreningar från revision av andra associationsformer och få verktyg för att hantera olika frågeställningar.

 • Kunskap att hantera specifika frågeställningar i bostadsrättsföreningar
 • Förståelse för särskilda moment under planering, genomförande och rapportering
 • Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras mest effektivt
 • Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bostadsrättsföreningar
 • Tillämpningen av ISA för bostadsrättsföreningar
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Den här kursen fokuserar på revision av bostadsrättsföreningar utifrån ett ISA-perspektiv, våra föreläsare, som har mångårig erfarenhet som bostadsrättspecialister, går igenom både planeringsfasen med riskbedömning, genomförande, avslut och rapportering och delar med sig av sin kunskap genom exempel från årsredovisningar och revisionsberättelser. Föreläsarna gör en pedagogisk genomgång av specifika fokusområden genom hela revisionen med utgångspunkt från ISA:

 • Finns behov av anpassningar av uppdragsbrev och uttalande från företagsledningen?
 • Svårigheten med ekonomisk analys mellan olikartade föreningar och äkta/oäkta föreningar.
 • Bör ett annat fokus läggas i revisionen?
 • Påverkar stadgarnas utformning revisionen?
 • Vad innebär styrelsen underhållsansvar?
 • Hur påverkas revisionen av kommande förslag på ändringar i årsredovisningslag, bostadsrättslag och tillhörande uppdateringar i BFN normgivning?
 • Hur granskar en revisor medlems- och lägenhetsförteckning?
 • Hur säkerställer revisorn föreningens skattemässiga status?
 • Hur dokumenteras genomgång av styrelse- och föreningsstämmoprotokoll och hur arbetar styrelsen till exempel med motioner från medlemmar och störningar i boendet?
 • Har föreningen koll på sina lokalhyresgäster?
 • ­Vilka områden inom inkomstskatt och mervärdesskatt är det viktigt för revisorn att ha koll på?
 • Hur bör slutsatser i revisionen påverka utformning av revisionsberättelsen med exempel på avvikande revisionsberättelser?

Kursen innehåller även allmän information kring bostadsrättsföreningar som aktuella lagar och regler, påverkan av val av K-regelverk samt årsredovisningens innehåll och de specifika delar som måste beaktas.

Dagen avslutas med en kort genomgång av ombildning/paketering av fastighet och hur bedömning görs om föreningen behöver uppdatera ekonomisk plan och stadgar.

Efter kursen kommer du att känna en större trygghet när det gäller frågor som ofta dyker upp från redovisningskonsulter och styrelseledamöter om förvaltningsfrågor och föreningens ekonomi.

Kursen har ett högt tempo och om du vill tillgodogöra dig hela innehållet förutsätts du ha varit yrkesverksam inom revision i minst två år eftersom den förutsätter att du har grundläggande kunskap kring ISA som regelverk. Även revisorer med kortare erfarenhet kan ha stor nytta av kursen men för att kunna tillgodogöra dig alla exempel och delta i diskussioner bör du då ha kommit i kontakt med bostadsrättsföreningar tidigare på något sätt, till exempel att du bor i en bostadsrätt eller har skaffat dig grundläggande bostadsrättskunskap på annat sätt.

Även revisorer med längre erfarenhet kommer att ha nytta av kursen då den är fylld med praktiska exempel och diskussioner mellan föreläsare och deltagare i aktuella frågeställningar.

Sagt om kursen

Allt var kanonbra, en av de bästa kurser jag varit på.

Kursinnehåll

 • Principer för ekonomisk analys mellan olikartade föreningar och äkta/oäkta föreningar.
 • Riskområden i revisionen.
 • Stadgarnas betydelse för utformning av revisionen
 • Bedömning av styrelsens ansvarsfrihet
 • Granskning av medlems- och lägenhetsförteckning
 • Granskning av föreningens skattemässiga status?
 • Granskningsområden inom inkomstskatt och mervärdesskatt
 • Hur bör slutsatser i revisionen påverka utformning av revisionsberättelsen med exempel på avvikande revisionsberättelser?

Kursen innehåller även allmän förståelse för bostadsrättsföreningar och de regelverk som påverkar dem, till exempel:

 • Historik, bakgrund, marknaden, informationskällor, analys av nyckeltal, ändringar i lagar och normgivning samt aktuell debatt i media.
 • Genomgång av årsredovisningens olika delar. Vilken information bör/ska en bostadsrättsförening lämna i förvaltningsberättelsen? Vad är skillnad mellan insats, upplåtelseavgift och kapitaltillskott i balansräkningen? Hur ska fond för yttre underhåll redovisas?
 • Pågående översyn av BFN normgivning – kommer fler föreningar att behöva tillämpa K3 framöver?
 • Genomgång av andra specifika redovisningsfrågor i bostadsrättsföreningar.
 • Styrelsen underhållsansvar
 • Styrelsen arbete med till exempel motioner från medlemmar och störningar i boendet?
 • Vanliga skattefrågor som till exempel om föreningen hyr ut parkeringsplatser till privatpersoner som inte är medlemmar i föreningen, IMD, solceller, laddstolpar samt verksamhet som bedrivs i samfällighetsföreningar eller via gemensamhetsanläggning.
 • Ombildning/paketering av fastighet och hur bedömning görs om föreningen behöver uppdatera ekonomisk plan och stadgar.

Lärare