Revision av varulager

Fördjupa dig i hur du praktiskt och effektivt granskar varulager i mindre och medelstora företag. Innehåll och komplexitet skiljer sig mellan lager i handelsföretag och tillverkandeföretag, du behöver därför känna till olika metoder och strategier för att hantera posten. Varulager är en post där ISA och praxis ställer särskilda krav på hur du granskar posten. ISA 315 som behandlar riskbedömning uppdaterades 2022 vilket medför ökade krav vid granskning av lager i form av hantering av IT-relaterade risker.

Denna kurs ger dig förståelse för vad som krävs av dig som revisor och hur du praktiskt kan kantera olika typer av varulager.

Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Denna kurs syftar till att ge deltagarna en verktygslåda av olika praktiska metoder och verktyg för att effektivt granska olika typer av varulager. I denna kurs utgår vi från ett antal praktikfall där det exemplifieras svårigheter och avvägningar mellan kvalitet och effektivitet i revisionen. Kursen utgår från kraven enligt ISA i allmänhet och uppdaterade ISA 315 avseende riskbedömning samt den praxis som växt fram genom revisorsinspektionens tillsyn. Kursen innehåller även exempel på hur strategin dokumenteras och hur olika slutsatser hanteras i rapporteringen.

Kursinnehåll

  • Förståelse för god revisionssed vid granskning av varulager i handelsföretag och tillverkande företag
  • Konsekvenser av omarbetade ISA 315 Riskbedömning av granskning av lager
  • Exempel på olika granskningsstrategier för olika typer av lager
  • Exempel på rutiner och kontroller i lager och konsekvens på granskningen

Kursen varvar föreläsningar med diskussioner och exempel och leds av Björn Bäckvall som har en gedigen erfarenhet från metodfrågor och praktiskt arbete med mindre och medelstora frågor.

Lärare