Kontanthandel - redovisning och revision

Öka din kunskap om vad som är god redovisningssed avseende kontanta intäkter och vad som är god revisionssed när dessa företag revideras. I kursen får du kunskap och förståelse för vilka krav som ställs på revisorns arbete och exempel och tips på arbetssätt för att uppfylla dessa krav.

Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Under kursen går vi igenom, inte bara kassaregisterlagens krav, utan också bokföringslagens krav, Bokföringsnämndens vägledning om hur bokföringen skall göras samt vilka underlag som krävs för korrekt hantering.

Utifrån revisorns roll går vi igenom vilken revisionsansats som krävs i dessa typer av företag, vilken omfattning av olika typer revisionsåtgärder som krävs och hur det bör dokumenteras. I kursen får du exempel på hur du kan granska intern kontroll för kontanta transaktioner i mindre företag men också effektiva substansgranskningsåtgärder.

Genom att du får ett tydligt förslag till granskningsprogram ökar kvaliteten i revisionen och risken för kritik från revisorsinspektionen minskar.

Många real-life exempel om brister i granskning av kontanthandel. Tillämpning av lagstiftning i daglig arbete. Intressanta rättsfall. Top-class!

 

Kursinnehåll

Kursen varvar praktiska tips och exempel med mer hårda kunskaper och regelverk.

  • Kassaregisterlagen
  • Bokföringslagens krav på bokföring av kontanta transaktioner
  • Förståelse för kassasystemens uppbyggnad
  • Exempel på goda kassarutiner i mindre företag
  • Exempel på granskning av intern kontroll för kontanta transaktioner i mindre företag
  • Exempel på substansgranskningsåtgärder av kontanta transaktioner
  • Exempel på granskningsprogram

Bra föreläsare som på ett pedagogiskt sätt visade hur vi kan tillämpa kunskapen i den praktiska revisionen och vad som krävs rent legalt. Bra kurs!