Motverka bedrägeri, korruption och andra ekonomiska skador

 • Öka din förmåga att upptäcka bedrägeri och korruption 
 • Erfarenhetsutbyte mellan liknande roller 
 • Praktisk träning i att upptäcka
Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Kostnader för oegentligheter upptäcks ofta mycket sent och slår direkt mot resultatet, företaget får dessutom inget för pengarna. Det gäller att minimera både den finansiella och den kulturella skadan som blir effekten av oegentligt beteende. Att arbeta förebyggande och lära sig att vara vaken för varningssignaler innebär att man många gånger kan upptäcka oegentligheter innan det blir omfattande, kostar allt för mycket pengar, förstör varumärke och sist men inte minst påverkar den interna kulturen. När väl misstanke uppstår i organisationen blir man lätt stressad och orolig över hur man ska agera. Genom att utbilda de personer som förväntas hantera dessa ärenden säkerställer man att det sker effektivt och med respekt för både individ och organisation. 

Första blocket i kursen består av föreläsningar där deltagarna får ta del av vad som händer inom området idag. Våra föreläsare beskriver ärenden från media, domar och egna erfarenheter med syfte att ge exempel på hur det kan se ut.  

Andra blocket handlar om hur och var kan man upptäcka varningssignaler och hur man bör hantera upptäckterna. Blocket besår av föreläsning samt handledning och övningar där deltagarna tränar på att ”tänka som en tjuv”, analysera transaktioner, och delta i gruppövningar där ett scenario presenteras.   

Tredje blockets huvudtema är hur man kan arbeta förebyggande. Föreläsning och brainstorming i helgrupp om tips och ideér för att förebygga bedrägeri och korruption. Deltagarna får efter övningen resultatet från denna övning i ett dokument som kan användas i den egna organisationen. 

Kursinnehåll

Kursen innehåller bl.a. följande: 

 • Upptäck bedrägeri och korruption innan de ekonomiska och kulturella skadorna blir för stora 
 • Genomför en realistisk riskbedömning gällande oegentligheter  
 • Övning med hjälp av modellen ”Tänk som en tjuv 
 • Upptäck varningssignaler och hur man hanterar dem i praktiken 
 • Follow the money” – Övning genom analys av transaktioner 
 • Caseexempel och scenariodiskussioner  
 • Förebyggande arbete och erfarenhetsåterföring

Bra att veta

Kursen är en mix av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Deltagarna är därmed aktiva under dagen och får dessutom möjlighet att utbyta erfarenheter med andra deltagare i syfte att lösa problem.

Kursen vänder sig i första hand till: 

 • Controllers 
 • Compliance officers 
 • Internrevisorer 
 • Ekonomichefer och administratörer 
 • Personalchefer och administratörer 
 • Företagsjurister

Lärare