Kvalificerade frågor i små och medelstora företag - skatt, redovisning och aktiebolagsrätt

Under denna tredagarsutbildning möter du aktuella frågeställningar i ägarledda företag. Fokus ligger på aktuella frågor som ofta uppkommer och hur du ska hantera dessa i praktiken. Under respektive delområde belyses frågorna utifrån aktiebolagsrätt, skatterätt och redovisning.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på frågeställningar som uppkommer i samband med bland annat verksamhetsförändringar i mindre och medelstora ägarledda företag och företagsgrupper.

Tyngdpunkten ligger på situationer, transaktioner och frågor som uppkommer i praktiken och belyses med exempel utifrån skatt, redovisning och aktiebolagsrätt.

Kursen ger dig möjlighet till värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Kursinnehåll

Under kursen behandlas bland annat följande frågeställningar:

Förvärv och försäljning av bolag, verksamheter och fastigheter

 • ändring i bolagsstrukturen, fusion och delning
 • paketering, underprisöverlåtelse
 • affärsmässiga lån och förvärvslån
 • förvärvsanalys, succesiva förvärv och avyttringar

Skapa ägarbolag – varför och hur

 • intern aktieöverlåtelse
 • apportbildning, andelsbyte
 • inkråmsöverlåtelse

Förändring i ägarkretsen

 • utlösen av delägare
 • breddning av ägarkretsen
 • aktieägaravtal

Formalia runt vinstutdelning

 • förskottsutdelningar
 • koncernbidrag
 • affärstransaktion eller vederlagsfri utdelning
 • kan lån vara en värdeöverföring?

Brist i eget kapital

 • bedömning och handlande
 • ansvarsfrågor
 • rekonstruktion - tillskott och garantier

I kursavgiften ingår

 • Utbildning, tre dagar: 19 vidareutbildningstimmar
 • Två nätters logi i enkelrum inklusive frukost
 • Måltider: kaffepauser, luncher samt två gemensamma middagar

Prel. program

Måndag 25 oktober

09.30–10.00 Registrering och kaffe
10.00–17.00 Kurs med avbrott för lunch och kaffepaus
20.00– Gemensam middag

Tisdag 26 oktober

08.30–16.30 Kurs med avbrott för lunch och kaffepaus
17.30– Gemensam middag

Onsdag 27 oktober

08.30–15.30 Kurs med avbrott för lunch och kaffepaus

 

Lärare