Diplomerad Paralegal med affärsinriktning

  • Genom utbildningen får du kunskap för att kunna arbeta som Paralegal
  • Motsvarar kompetensområdena i YH-utbildningar till Paralegal men endast online
  • Framtagen i samarbete med praktiserande advokater

Kursbeskrivning

Denna utbildning ger dig kompetens för att arbeta som Paralegal genom att du får teoretisk och praktisk kunskap om juridikens alla delar och de arbetsmoment som kan förväntas i rollen. Kursen fokuserar på affärsjuridiken med områden som avtalsrätt, köprätt (kommersiellt och konsument), associationsrätt, obeståndsrätt, arbetsrätt och sakrätt. Kursen täcker även in bl.a. familjerätt, processrätt, straffrätt, fastighetsrätt skadeståndsrätt och andra områden. Du får även grundläggande kunskap om principerna för bokföring, redovisning och beskattning samt lära dig att hantera enklare bokföringstransaktioner.

Kursen innehåller också praktiska moment och kunskap om hur du arbetar med vanliga arbetsuppgifter och metoder för ditt arbete. I utbildningen kommer du upprätta många handlingar som är viktiga för din framtida yrkesroll. Du kommer lära dig att göra rättsutredningar, upprätta PM, skriva inlagor till domstol, brev till klient, motpart och myndighet, tolka avtal, förhandla avtal och olika tvistlösningsmodeller.

Utbildningen är helt på distans (utan fysiska träffar) och du har en handledare som stöttar dig genom hela utbildningen. Du styr helt över din studietakt och bestämmer själv när det är dags att göra tentor och inlämningsuppgifter. Observera att det är en omfattande utbildning och det är viktigt att du studerar löpande. Tänk på att tempot är både högt och krävande. Tanken är att utbildningen ska kunna kombineras med ett arbete men då krävs det att du avsätter tid på kvällar och helger. Beroende på tidigare erfarenheter, läsvana, dina språkkunskaper kan utbildningen genomsnittligt kräva 10 - 15 timmar per vecka.

Löpande under kursen presenteras metodfrågor vilka skall lämnas in skriftligen och du kommer få återkoppling av dina lärare. Utbildningen består utöver examensarbetet av sex delkurser vilka examineras med skriftliga tillämpningstentamen.

Denna utbildning motsvarar YH-utbildningarnas kursinnehåll med undantag av att det inte ingår någon yrkespraktik. Inriktningen på denna utbildning är, att du till skillnad mot YH-utbildningen, erhåller en fördjupad kunskap i kommersiell rätt. Den som inte har tidigare yrkeserfarenhet inom det juridiska området rekommenderas att om möjligt under utbildningen försöka erhålla praktik på antingen en advokatbyrå eller domstol.

Den effektiva utbildningstiden motsvarar 20 veckors heltid, och den tid du har på dig att slutföra utbildningen är 18 månader.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och exempel på tillämpning. Mellan modulerna sker examinering genom inlämningsuppgifter.

Kursen är indelad i sju utbildningsmoduler som ska göras i nedanstående ordning.

  • Modul ett är en introduktion till juridiken och behandlar ingående de olika rättskällorna. Du behöver ca sju veckor på dig för att genomföra modulen som löpande examineras med inlämningsuppgifter och avslutas med tentamen. 
  • Modul två fokuserar på associationsrätten där du får lära dig ingående om hur juridiken fungerar i olika bolagsformer. Du behöver ca fem veckor på dig för att genomföra modulen som löpande examineras med inlämningsuppgifter och avslutas med tentamen.
  • Modul tre tar sin utgångspunkt i arbetsrätten där anställningsförhållanden är i fokus. Till denna modul krävs ca tre veckor som löpande examineras med inlämningsuppgifter och avslutas med tentamen.
  • I modul fyra är bokföringen i fokus, där syftet är att du ska lära dig att bokföra ett företags olika affärshändelser. För modulen krävs ca fem veckor som löpande examineras med inlämningsuppgifter och tentamen.
  • Modul fem går igenom straff- och processrätten där du även ska besöka en tingsrättsförhandling. Du behöver ca fem veckor på dig att genomföra modulen som avslutas med inlämningsuppgifter och tentamen.
  • Modul sex behandlar familjerätten. I denna modul ingår även ett ekonomiprojekt. Du behöver ca fem veckor på dig att genomföra modulen som avslutas med inlämningsuppgifter och tentamen.
  • Modul sju innehåller tre olika teman: fastighetsrätt, legal english samt ett examensarbete. För att klara denna delkurs behöver du ca åtta veckor och modulen avslutas med tentamen samt examinering av examensarbetet.

Bra att veta

Handledning
All handledning sker via din personliga studiesida Det finns ingen gräns för hur ofta, eller hur många gånger, du kan ställa frågor till oss. Fråga oss mycket, det är det vi är till för! Normalt svarar vi alltid inom 48 timmar under vardagar.

Tentor och inlämningsuppgifter
I utbildningen ingår flertalet tentor och inlämningsuppgifter samt ett examensarbete. Samtliga uppgifter ska göras i den ordning som presenteras. Tentamen, inlämningsuppgifter och examensarbetet bedöms med betyget godkänd eller väl godkänd. Våra lärare rättar normalt tentor och inlämningsuppgifter inom 10 arbetsdagar.

Studiesida
Till utbildningen finns en studiesida från vilken du kommunicerar med dina handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.

Lärare

Kursen är framtagen av Xpectum tillsammans med experter inom området.