Företagsvärdering och företagsöverlåtelser

Du får genom kursen en förståelse för hur en företagsöverlåtelse går till och en grundläggande kunskap i företagsvärdering. Du lär dig de vanligaste värderingsteknikerna för onoterade företag. Vi sätter fokus på att ge dig en praktisk tillämpning av diskonterad kassaflödesvärdering och relativ värdering, de mest använda metoderna för företagsvärdering. I ett särskilt avsnitt redogörs för de skattefrågor som uppkommer vid företagsöverlåtelser.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Behovet av kunskaper inom företagsvärdering och företagsöverlåtelser blir allt viktigare för såväl revisorer som ekonomiansvariga, advokater med flera. Du får arbeta med en så kallad databok som utgör basen för en due diligence och ett informationsmemorandum som vi kopplar till värderingsmodellerna och en transaktion i case-form. Aktuella skattefrågor relaterade till företagsöverlåtelser behandlas koncentrerat under en halvdag.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering och en företagsöverlåtelse görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och vilka delar som särskilt bör uppmärksammas vid granskning av en företagsvärdering. Du får även en beskrivning av överlåtelseprocessen och de delar som normalt ingår.

Praktisk tillämpning

Du får möjlighet att praktiskt tillämpa de successivt förvärvade kunskaperna i ett antal grupparbeten, som sammanfattas i en tävling i slutet av kursen där din grupp lägger ett konkurrensutsatt bud på lärarnas caseföretag.

Kursinnehåll

Företagsanalys

 • Att välja strategi – att göra rätt saker, strategiska modeller
 • Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens
 • Finansiell och icke finansiell information - hur får vi siffror och ord att harmonisera
 • Grundläggande ekonomisk analys baserat på en databok med bl a intäkts- och kostnadsanalys, justerat resultat, kapitalbindning och normaliserat rörelsekapital och samt nettoskuldbegreppet

Företagsvärdering

 • Värderingssituationer
 • Traditionella och moderna värderingsmetoder
 • Bedömning av avkastningskrav - rörelserisker och finansiella risker
 • Praktiska frågor. Bland annat rörelsefastighet, leasing och definition av nettokassa/skuld
 • Värderingsmodeller i Excel

Företagsöverlåtelser

 • Överlåtelseprocessen
 • Värdet på rörelsen, nettoskuldbegreppet och normaliserat rörelsekapital, avräkning på tillträdesdagen
 • Due diligence – vad bör omfattas?
 • Analys av finansieringseffekter och kassaflöden efter förvärvet

Skattekonsekvenser

 • Genomgång av aktuella skattefrågor i samband med förvärv och försäljning av företag

Bra att veta

Kursen vänder sig primärt till revisorer som har cirka tre års relevant yrkeserfarenhet, men kursen berör också områden för controllers, ekonomi-/redovisningsansvariga, redovisningskonsulter och advokater som kommer i kontakt med värderingsfrågor. Du bör ha en god kunskap i redovisning.

Kurstider

Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.30-16.30

Lärare

Online

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online