Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt

2018-08-31 09:42

Det övergripande målet med ändringsdirektivet är att öka aktieägarnas engagemang i bolagen. För att uppnå detta är medlemsstaterna enligt direktivet skyldiga att införa vissa regleringsåtgärder i förhållande till intermediärer och aktiebolag.

Taggar: Bolagsrätt och -styrning samt intern kontroll, FAR tycker, Remisser övrigt