Redovisning av tillgångar som innehas av en pensionsstiftelse hos företag som omfattas av ITP 2 RFR-ri 2017:1

2017-09-27 12:51

Detta förslag behandlar huruvida de tillgångar som innehas av en pensionsstiftelse som tryggar ålders-pension enligt ITP 2 uppfyller definitionen av förvaltningstillgångar i IAS 19, i det fall det bedöms civilrättsligt möjligt att byta tryggandeform från tryggande i pensionsstiftelse till redovisning i balansräkningen.

Taggar: FAR tycker, Redovisning