BFN:s remiss om att årsbokslutet kan upprättas med tillämpning av BFNAR 2012:1 i vissa delar

2017-02-27 11:14

BFN överväger att komplettera det under år 2015 remitterade förslaget med bestämmelser som medger att balans- och resultaträkning i årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning i tillämpliga delar.

Taggar: FAR tycker, Redovisning